Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja na 72. zasedanju Generalne skupščine OZN

cerar-na-bledu

Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije (arhiv Štajerske novice-foto: Rade Bakračević)

New York, 21. september 2017

Gospod predsednik, 
gospod generalni sekretar, 
vaše ekscelence, 
spoštovani delegati, 
gospe in gospodje!

Dovolite mi, da najprej čestitam njegovi ekscelenci Miroslavu Lajčáku ob izvolitvi za predsednika 72. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov in mu zaželim veliko uspeha pri opravljanju te funkcije. Gospod predsednik, računate lahko na polno podporo Slovenije. Dovolite mi, da se zahvalim dosedanjemu predsedniku 71. zasedanja, njegovi ekscelenci Petru Thomsonu za njegov pomembni prispevek k delu Generalne skupščine v preteklem letu. 

Čestitam tudi njegovi ekscelenci Antóniu Guterresu ob izvolitvi za generalnega sekretarja. Pohvaliti moram njegovo odločnost pri spodbujanju Združenih narodov, njihovih vrednot in ciljev ter njegovo neutrudno prizadevanje za krepitev te organizacije.

Vaše ekscelence,

svet se še naprej sooča z izzivi pri vzpostavljanju mednarodnega miru in varnosti. Ti so čedalje bolj zapleteni in prepleteni. Šokantni prizori človeškega trpljenja so naša vsakodnevna resničnost. Posledice oboroženih spopadov, degradirano okolje, lakota, pomanjkanje gospodarskih priložnosti, hude kršitve človekovih pravic in terorizem so samo nekateri od svetovnih izzivov. Da bi jih lahko obravnavali, je uspešno mednarodno sodelovanje z Organizacijo združenih narodov in njenim jedrom bistvenega pomena. Imamo pooblastila in odgovornost, da ukrepamo. Za skupno reševanje globalnih izzivov moramo biti enotni.Kljub navedenim grožnjam me spodbuja nova dinamika in močno prizadevanje generalnega sekretarja, da okrepi večstransko sodelovanje in program reforme Združenih narodov. Pozdravljam njegovo močno voljo, da Združeni narodi postanejo močnejši in bolj usposobljeni, da postanejo temelj za red, temelječ na mednarodnih pravilih. Bolj kot kdaj koli prej potrebujemo močne Združene narode, ki bodo eden ključnih akterjev za zagotavljanje varnosti, stabilnosti in človeškega dostojanstva za vse. 

Gospe in gospodje, 

pred dvema letoma smo dosegli mejnik pri strinjanju z našim razvojnim načrtom. Trajnostni razvojni cilji in Pariški sporazum skupaj zagotavljajo okvir in vizijo za bolj trajnostno prihodnost našega planeta in blaginjo za vse. 

Resničen preskus pa je njihovo izvajanje. To ni čas, da odstopimo od naših obljub. Moramo jih spremeniti v dejanski napredek, ki bo koristil ljudem po vsem svetu. Slovenija se je na to pot podala z občutkom nujnosti. To se med drugim tudi kaže v visoki uvrstitvi Slovenije po indeksu uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in v poročilu o napredku za leto 2017 (SDG Index and Dashboards Report 2017). Slovenija je namreč med desetimi najboljšimi iz 157 izmerjenih držav pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. 

Slovenija je zelo dejavna na področju varstva okolja in zagotavljanju njegove trajnosti. Odločeni smo, da okrepimo ozaveščenost o ključnih dejavnikih, ki oblikujejo našo trajnostno prihodnost. Na primer, priznavamo pomembno vlogo čebel in drugih opraševalcev pri preprečevanju lakote, zagotavljanju prehranske varnosti, izboljšanju zdravja ljudi in ohranjanju okolja ter njegove biotske raznovrstnosti. V tem okviru predlagamo Generalni skupščini, da sprejme odločitev o razglasitvi mednarodnega dneva čebel in tako 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Zahvaljujem se vsem državam, ki so že izrazile podporo tej pobudi, in vabim druge, da to storijo.

Doseganje trajnostnega razvoja je mogoče le, če svetovna skupnost sodeluje v trdnem partnerstvu med vladami, mednarodnimi organizacijami, civilno družbo, akademskim svetom in zasebnim sektorjem. 

Enako velja za velike svetovne migracije in begunske tokove. Skupna odgovornost in solidarnost morata biti vodilno načelo našega globalnega pristopa. V tem duhu Slovenija tvorno sodeluje v procesu posvetovanj o Globalnem paktu o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter Globalnem paktu o beguncih. Verjamemo, da bo sprejetje obeh svetovnih paktov leta 2018 še en pomemben mejnik na poti k zagotavljanju dostojnega življenja za vse.

Vaše ekscelence, 

brez spoštovanja človekovih pravic ni miru, svobode, varnosti ali razvoja. Združeni narodi so ključni pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin po svetu. Ne pozabimo pa, da so države tiste, ki nosijo glavno odgovornost za izpolnjevanje človekovih pravic. 

Slovenija, ki je zdaj članica Sveta za človekove pravice, je odločna zagovornica človekovih pravic. V tem duhu se bomo še naprej zavzemali za napreden pristop k vprašanjem človekovih pravic s krepitvijo norm in standardov njihovega varovanja na vseh ravneh. 

Naša prizadevanja so usmerjena predvsem na otroke, podporo enakosti spolov in krepitvi vloge in položaja žensk, pa tudi na pravice starejših in v zvezi s tem na pomen medgeneracijskega sodelovanja

Preden bomo vsem brez razlikovanja lahko omogočili dostojanstveno življenje, pa bo treba opraviti še veliko dela.

Več je treba storiti tudi za ublažitev škode, prizadejane civilnemu prebivalstvu, predvsem v oboroženih spopadih, in za preprečitev vseh oblik spolnega nasilja. Še posebej zavržno je, če zlorabe zagrešijo ljudje, razporejeni na naloge varovanja civilnega prebivalstva. Zato poudarjamo potrebo po politiki nične strpnosti do vseh oblik spolnega izkoriščanja in zlorab. 

Gospe in gospodje,

svetovna skupnost ne more delovati brez spoštovanja in izvajanja mednarodnih pogodb, odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov ter drugih virov mednarodnega prava. Spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih virov mednarodnega prava, je vgrajeno v Ustanovno listino Združenih narodov. Je temelj mednarodnega miru in varnosti. Še več, je pomemben porok prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami. Slovenija priznava ključno vlogo pravne države in mednarodnega prava, zato sta v središču naše zunanje politike.

V okviru pravne države ostaja med pomembnimi cilji moje vlade končanje nekaznovanosti najhujših mednarodnih kaznivih dejanj. Slovenija se zavzema za krepitev mednarodnega kazenskega sodstva, predvsem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). 

Načela, določena v Ustanovni listini Združenih narodov, potrjujejo naravno zavezništvo med Združenimi narodi in Mednarodnim kazenskim sodiščem. Ta odnos naj bi se še naprej razvijal z aktiviranjem pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča za kazniva dejanja agresije, kar je pričakovati ob koncu letošnjega leta. Izražamo našo odločno podporo hitremu aktiviranju sprememb iz Kampale glede kaznivega dejanja agresije. 

Vsekakor pa so za pregon kaznivih dejanj hudodelstva še naprej odgovorne države same. Slovenija se bo skupaj z drugimi vodilnimi državami še naprej dejavno zavzemala za izboljšanje mednarodnega pravnega okvira za vzajemno pravno pomoč in izročitev zaradi kazenskega pregona najhujših mednarodnih kaznivih dejanj po nacionalnem pravu. 

Vaše ekscelence,

leta in leta grozne vojne v Siriji, spopadi v Afganistanu, Jemnu, Iraku, Libiji in Maliju ter strašne razmere, na primer v Južnem Sudanu in Demokratični republiki Kongo, da jih naštejem le nekaj, ostajajo vir posebne zaskrbljenosti. Vse strani pozivamo, da se vzdržijo uporabe sile in si prizadevajo za politični dialog.

Nasilni ekstremizem in kazniva dejanja terorističnih skupin še naprej pestijo svet. Storiti moramo vse, da to preprečimo in jih ustavimo, predvsem z zagotovitvijo sprejemljivih alternativ za mlade. Združeni narodi igrajo ključno vlogo v boju proti terorizmu, tudi nasilnemu ekstremizmu. V tem pogledu Slovenija pozdravlja reformo strukture Združenih narodov za boj proti terorizmu. Slovenija pozdravlja tudi resolucijo Generalne skupščine, s katero se bo okrepila sposobnost sistema Združenih narodov pomagati državam članicam pri izvajanju globalne strategije Združenih narodov za boj proti terorizmu. 

Slovenija se kot odločna zagovornica neširjenja in razorožitve na področju orožja za množično uničevanje zavzema za jedrsko razoroževanje in nadzor nad oborožitvijo na podlagi sporazuma. Trdno smo prepričani, da moramo postopno doseči svet brez jedrskega orožja s popolnim izvajanjem Sporazuma o neširjenju jedrskega orožja (NPT). V tej zvezi ostro obsojamo Demokratično ljudsko republiko Korejo zaradi kršitev resolucij Varnostnega sveta in njenih mednarodnih zavez. So resna grožnja miru in varnosti v regiji in širše.  

Prizadevanja za ohranitev miru moramo okrepiti povsod, brez odlašanja pa v številnih nestabilnih in zaradi spopadov prizadetih državah.  Spopadov ni mogoče preprečiti le z reševanjem posledic – rešiti moramo temeljne vzroke. Za to moramo razmišljati dolgoročno. Združeni narodi lahko pomagajo zmanjšati prikrita nasprotja. Kadar je to mogoče, se moramo odločiti za diplomacijo, mediacijo in preprečevanje sporov
Vaše ekscelence, 

poudarek mora biti na “bolj kolektivnem, pravočasnem in učinkovitem delovanju”. To lahko dosežejo le močni, čvrsti, prilagodljivi, dobro obveščeni in odgovorni Združeni narodi. Zato Slovenija podpira reformna prizadevanja generalnega sekretarja. Dele sistema Združenih narodov je treba bolje usklajevati. Treba je preprečiti podvajanje, skupni cilj mora biti doseganje oprijemljivih rezultatov. 

Dovolite, da končam z zagotovilom, da je Slovenija zavezana podpori Združenim narodom in odločena sodelovati z vsemi partnerji za dosego oprijemljivih in smiselnih rezultatov, ki bodo spodbujali mir, varnost, razvoj in človekove pravice za vse. 

Hvala.