ANTON SLANA KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Anton Slana neodvisni kandidat s pisno podporo volivcev za župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

antonslana-3

Anton Slana, inženir kmetijstva, zaposlen kot kmetijski pospeševalec

Po neuspešni kandidaturi pred štirimi leti, ko sem v drugem krogu izgubil volitve za sedem glasov, sem se odločil, da bom ponovno kandidiral za župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Ravno tesen izid na volitvah, dvanajstletne izkušnje z županovanjem in predvsem volja, da uresničim svojo vizijo, so glavni razlogi za ponovno kandidaturo. V štiriletnem mandatu se realizira vsaj 12 milijonov €. Ni vseeno za kaj se porabijo. Poglavitna je racionalna ter dolgoročno razvojna poraba. Od volivk in volivcev je odvisno komu bodo zaupali to odgovorno in pomembno razpolaganje s sredstvi. S svojo kandidaturo predstavljam alternativo aktualnemu županu in omogočam volivkam in volivcem možnost izbire. Kandidiram s pisno podporo volivcev, k podpori pa sem povabil tudi nekatere politične stranke in predstavnike civilne družbe. Že na začetku kampanje se zavezujem, da bom tudi v prihodnje opravljal funkcijo župana profesionalno, vendar nepoklicno, kot sem jo opravljal v preteklosti. Prvopodpisani predlagatelj je Franc Čuš, prof. zgodovine in geografije, zaposlen kot učitelj: »Anton Slana je v 12 letih županovanja dokazal, da se z voljo, znanjem in včasih s trmo lahko doseže veliko. Dokaz za to so številni uspešno izvedeni projekti, dobra dediščina, ki je omogočila nadaljnje delo sedanjim predstavnikom Občine ter ugled, ki si ga je Občina v njegovih mandatih pridobila v širšem slovenskem pa tudi mednarodnem prostoru. Njegove prednosti so izkušnje, predanost in poznavanje problematike Občine in Občanov. Slednje si ni pridobil samo kot izvoljeni župan, ampak predvsem skozi poklic kmetijskega svetovalca.«

SLOGAN: POŠTENO – ODGOVORNO – RAZVOJNO. NOVI ČASI – NOVI IZZIVI.

Da bo življenje naših občanov še boljše, da bodo mladi videli svojo prihodnost v domačem kraju, hkrati pa marsikoga od drugod želimo prepričati, da se v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici da živeti, načrtujem:

– Skupaj s člani Občinskega sveta, delovnimi telesi in zaposlenimi v občinski upravi bomo:

 • preverili obstoječe javne razpise in koncesijske pogodbe ter v skladu z ekonomičnostjo in gospodarnostjo uvedli spremembe,
 • na podlagi analize nalog in pristojnosti v občinski upravi jo bomo naredili bolj operativno.

– Stroške občinske uprave bomo pocenili:

 • funkcijo župana bom opravljal nepoklicno,
 • smiselnost imenovanja podžupana bom preveril skupaj z novoizvoljenim Občinskim svetom,
 • selitev občinske uprave in sedeža Občine v Kulturno upravno središče,
 • prodaja oz. oddaja v najem obstoječe zgradbe Občine.

– Skupaj s člani Občinskega sveta, delovnimi telesi in zaposlenimi v občinski upravi bomo preverili stanje infrastrukture v Občini:

 • dopolnitev občinskega prostorskega načrta,
 • vzdrževanje in obnova občinskih cest na podlagi izdelanega plana,
 • asfalt do delov naselij kjer je cesta še gramozna (Blaguš, Terbegovci, Žihlava),
 • nadaljevanje postopka in izgradnja širokopasovnega omrežja,
 • pločniki v strnjenih naseljih (Bolehnečici),
 • rekonstrukcija ceste okrog pokopališča, dokončna ureditev parkirišča in postavitev žarnega zida,
 • izgradnja čistilne naprave v Biserjanah.

– Zagotovili bomo korektno sodelovanje z javnimi zavodi

 • zagotoviti zakonske obveznosti do javnih zavodov kjer je Občina ustanoviteljica oz. soustanoviteljica (Osnovna šola, Zdravstveni dom, Glasbena šola, …).

– Razmišljali bomo, kako razumeti potrebe vseh generacij občanov

 • razširitev vrtca,
 • posodobitev in razširitev športno – rekreacijskih površin,
 • privabiti bomo skušali investitorje, ki bi zgradili večstanovanjski objekt,
 • preveriti možnost izgradnje Doma starostnikov oz. dislocirane enote enega izmed obstoječih.

– Sodelovali in podpirali bomo delovanje:

 • društev v naši Občini na področju športa, kulture, gasilstva, kmetijstva, turizma,
 • zagotavljali bomo finančna sredstva za vzdrževanje in nabave opreme ter objektov,
 • sodelovali z Župnijo in pomagali pri vzdrževanju in obnovi sakralnih ter kulturnih spomenikov.

– Skrbeli bomo za gospodarski razvoj občine in gospodarstvu nudili poslovno in logistično pomoč:

 • kmetijstvo, obrt in turizem bodo še vedno glavne gospodarske prioritete Občine,
 • končen premik na komunalni ureditvi poslovno industrijske cone v Grabonošu in pridobitev zainteresiranih investitorjev,
 • sanirati degradirano območje v Žihlavi in preveriti možnosti za ureditev manjše obrtne cone.

– Zagotavljali bomo finančna sredstva:

 • iz državnega proračuna,
 • prijave na razpise pristojnih ministrstev za sofinanciranje projektov iz evropskih sredstev,
 • investicije zasebnikov in gospodarskih družb,
 • gospodarjenje s premoženjem občine.

– Želimo, da bi bili občani dovolj informirani o dogajanju v Občini in  čutili pripadnost. Zato bomo:

 • še naprej izdajali občinsko glasilo in Informator,
 • zagotavljali javnost občinskih sej,
 • se trudili, da bi v štirih letih vsaj enkrat izvedli zbor občanov v vsaki volilni enoti,
 • omogočali formalna in neformalna srečanja z Občani,
 • organizirali prireditve in proslave v počastitev državnih praznikov, občinskega praznika, pomembnih obletnic in v spomin na naše rojake,
 • izdali Monografijo Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

ANTON SLANA, kandidat za župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici