16. REDNA SEJA V MESTNI OBČINI MARIBOR

MARIBORSKI MESTNI SVETNIKI NA 16. REDNI SEJI ODLOČNO PODPRLI LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2021 IN POTRDILI USTANOVITEV JAVNEGA ZAVODA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE – MARIBOR

 Maribor, 19. oktober 2020 –  Mariborski mestni svet je na svoji 16. redni seji omogočil izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje posameznih programov letnega programa športa v Mestni občini Maribor, prvič obravnaval in tudi sprejel odlok o grbu in zastavi Mestne občine Maribor in se med drugim seznanil z dokapitalizacijo družbe Dom pod Gorco d. o. o. ter podprl novo idejno zasnovo, ki zagotavlja bolj optimalno izvedbo pridobitve 68 mest doma za starejše. Mestni svetniki so uvodoma izglasovali umik točke, pri kateri bi obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020. Gradivo je bilo pripravljeno v sled ponovnega začetka postopka prodaje družbe Farmadent d. o. o. Občini namreč prodajo Farmadenta do konca prihodnjega leta nalaga zakon. Odlok je predstavljal podlago za začetek prodajnega postopka, ki letos sicer še ne bi imel finančnih učinkov. Mestni svet se je seznanil s sistemom financiranja občin in vanj vgrajenimi anomalijami. Po izračunih Skupnosti občin Slovenije je Maribor v zadnjih petih letih zaradi anomalij izgubil 85,5 milijona evrov. 2 Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije je opozorila, da ima tovrstno podfinanciranje MO Maribor izredno negativen vpliv. Mestni občini Maribor denimo od letno zbranih 14 do 15 milijoni evrov nadomestila za stavbno zemljišče, ne ostane nič od pobranega davka. Dodatno mora MO Maribor za pokritje vseh zakonsko naloženih nalog s strani države, nameniti vrsto drugih lastnih razpoložljivih sredstev. V prvi obravnavi je bil sprejet odlok o grbu in zastavi Mestne občine Maribor. Razlogi za spremembe kot tudi predlagane rešitve so nastali na podlagi ocene stanja, ki upošteva priporočila mednarodne stroke glede samega videza zastav in pozicioniranja grba na dominantnem, bolj primernem delu zastave. Poleg tega so spremembe posledica pravno formalnih zavez. Po odloku se spreminja tudi sam videz grba na način, da bo ustrezal grboslovnim pravilom. Praviloma se zastave, ki so izobešene ves čas, obrabijo v približno enem letu. Posledično dodatni stroški za MO Maribor s sprejetjem tega odloka niso nastali. Spremembe se bodo namreč izvajale sukcesivno. Strokovni vložek v spremembo pozicije grba je bil za MO Maribor brezplačen. Na dnevnem redu je bila tudi obravnava polletnega poročila o poslovanju Javnega zavoda Športni objekti Maribor v obdobju 1.1. – 30.6.2020. Kljub znižanim stroškom za material, plače, izplačila nadur, tekoče vzdrževalne stroške, študentsko delo, pokritje obveznosti do dobaviteljev … je poslovni izid v obravnavanem obdobju negativen in znaša -107.502 evrov. Na znižanje prihodkov je vplivala epidemija, ki je v prvem spomladanskem valu onemogočila poslovanje ŠOM za obdobje treh mesecev, kar je povzročilo izpad prihodkov iz naslova vstopnin za kopališča, izvajanja plavalnih tečajev za osnovnošolske otroke, najemnin poslovnih prostorov, prodaje gostinskih storitev in uporabo prostorov s strani srednjih šol. Mestni svet je soglasno sprejel Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2021. Sprejeti letni program športa v Mestni občini Maribor predstavlja osnovo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje posameznih programov letnega programa športa v Mestni občini 3 Maribor. Letni program športa zajema dejavnosti, ki omogočajo strokovno in finančno podporo za razvoj športa, kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru letnega programa športa je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Zelo pomemben del letnega programa športa je tudi zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa. Na seji prisotni mestni svetniki so v 1. obravnavi soglasno sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor in hkrati podali soglasje za pripojitev Štajerskega tehnološkega parka d.o.o. k javnemu zavodu Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Poleg statusnega preoblikovanja so razlogi za sprejem in poglavitne rešitve odloka še: • Prenos ustanoviteljskih deležev z Mestne občine Maribor na Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Duplek, Občino Starše in Občino RačeFram. • Širitev nalog, ki jih zavod opravlja kot regionalna razvojna agencija. • Uskladitev sestave Sveta zavoda s preostalimi javnimi zavodi, katerihu stanoviteljica je Mestna občina Maribor. • Uvedba programskega financiranja javnega zavoda za opravljanje storitev v javnem interesu kot javno službo. • Uskladitev novega odloka z aktualno področno zakonodajo. Pod okriljem javnega zavoda bodo štirje novi sektorji, in sicer sektor za podjetništvo, sektor za regionalni razvoj, sektor za raziskave, razvoj in inovacije ter sektor za turizem. Svet zavoda bo šestčlanski, pri čemer ga bodo sestavljali 3 predstavniki Mestne občine Maribor, ter po en predstavnik ostalih ustanoviteljic, delavcev zavoda in zainteresirane javnosti. Svetu bi se prav tako podaljšal mandat in zdajšnjih dveh na štiri leta. 4 Direktor družbe Dom pod Gorco d. o. o. Gregor Žigon je mestne svetnike seznanil z namero za dokapitalizacijo družbe. Družba mora za potrebe realizacije izgradnje prizidka k obstoječemu objektu doma za starejše za pridobitev dodatnih 68 mest izvajanja storitve institucionalnega varstva za starejše, na podlagi katere se je dne 30.09.2020 prijavila na Javni razpis, imeti lastninsko pravico tudi na parcelah številka 735/22 in 735/23, obe katastrska občina 660 Studenci, kar v prvotni idejni zasnovi (v skladu s slednjo bi Družba pridobila samo 58 mest) ni bilo potrebno. Nova idejna zasnova z dne 31.08.2020 posega tudi na navedeni zemljišči, a zagotavlja 68 mest in bolj optimalno izvedbo pridobitve dodatnih mest doma za starejše. Pogoj seznanitve MS MO Maribor je vključen v Pogodbi z Mestno občino Maribor in določa, da je za vsako povečanje osnovnega kapitala Družbe oziroma dokapitalizacijo potrebno soglasje Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Na 16. redni seji so med drugim izglasovali spremembo sklepa o prenehanju Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d. o. o., potrdili odlok – koncesijski akt o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja garažne hiše pod pomožnim nogometnim igriščem na območju Ljudskega vrta ob Strossmajerjevi ulici, ki omogoča izvedbo razpisa. Sejo so zaključili s potrditvijo odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d. o. o., strategije prevzema zaposlenih JHMB in županovega amandmaja, ki dopolnjuje predlagani Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega Holdinga Maribor d. o. o. tako, da se v drugem odstavku novega 10. a. člena dodata še številki členov (75. in 76. člen) Zakona o delovnih razmerjih, ki urejata področje spremembe delodajalca.