24. REDNA SEJA MARIBORSKIH MESTNIH SVETNIKOV

MARIBORSKI MESTNI SVETNIKI NA 24. REDNI SEJI POTRDILI OSNUTEK  LOKALNEGA ENERGETSKO PODNEBNEGA KONCEPTA 

Mestni svet MO Maribor je na današnji seji med drugim potrdil Elaborat o oblikovanju cen  izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi  odpadki za leto 2021 za občine MO Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica od  

Dravi, Lovrenc na Pohorju in Miklavž na Dravskem polju ter se opredelil do osnutka  predloga pokrajinske zakonodaje. 

(Maribor, 22. junij 2021) Mestni svetniki so potrdili osnutek lokalnega energetsko  podnebnega koncepta Mestne občine Maribor. Energetska agencija za Podravje je v skladu z  zakonodajo pripravila osnutek novega Lokalnega energetsko podnebnega koncepta za MOM,  ki bo določil aktivnosti na področju energetskega razvoja in podnebnih sprememb, ki jih  mora občina izvajati do leta 2030. Cilji LEPKa so doseči varčevanje z energijo in uvajanje  obnovljivih virov energije v vsa področja in sektorje delovanja občine kot institucije in kot  lokalne skupnosti.  

Besedilo osnutka najdete na povezavi: GMS – 471 kot tudi med gradivi, objavljenimi na  spletni strani. 

Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor v drugi obravnavi. Cilj tega odloka je  uskladitev ustanovitvenega akta lekarn z ZLD-1 in uskladitev poslovanja javnega zavoda z določili ZLD-1. Odlok predstavlja pravno podlago za vstop novih ustanoviteljic, torej občin, na  območju katerih ima javni zavod ustanovljene lekarne in na območju katerih izvaja lekarniško

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, ID za DDV: SI12709590, MŠ 5883369 www.maribor.si; pr@maribor.si 

dejavnost. Odlok predvideva, da kot ustanoviteljica vstopi tudi Občina Sveta Ana, kjer javni  zavod nima lekarne. Z vstopom Občine Sveta Ana se izpolni pogoj t. i. teritorialne  povezanosti. Območja, kjer javni zavod izvaja dejavnost, morajo namreč biti teritorialno povezana. 

Merilo za določanje ustanovitvenih deležev je število prebivalcev občine ustanoviteljice. Pri določanju ustanovitvenih deležev se je navedeno merilo uporabilo v kombinaciji z načelom  pridobljenih pravic. Slednje pomeni, da se, zaradi določanja novih ustanovitvenih deležev, ne  smejo spreminjati razmerja med obstoječimi ustanoviteljicami. Ker razmerja med obstoječimi ustanoviteljicami ostanejo nespremenjena, se deleži obstoječih ustanoviteljic zmanjšajo sorazmerno. 

Z vstopom novih ustanoviteljic ne pride do »posrednega prenosa premoženja« iz dosedanjih ustanoviteljic na nove ustanoviteljice., slednje bodo namreč udeležene samo na presežkih  prihodnjih let in »posredno« na premoženju, ki bo ustvarjeno po vstopu. 

Mestni svetniki so sprejeli Posamezni plan prodaje 40 % deleža Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribord. o. o. 

Na odločitev o odprodaji lastniškega deleža je odločilno vplivalo dejstvo ali družba opravlja strateško pomembne storitve za Mestno občino Maribor oz. ali je mogoče  vplivati na odločitve glede na velikost deleža, pri čemer je treba vedeti, da občina nima  prevladujočega vpliva v družbi, poleg tega pa je izvajanje dimnikarske službe od leta  2017 prepuščeno delovanju trga, zato občina ne more opravičevati lastništva v podjetju  preko javnega interesa, ki je v skladu z zakonodajo pogoj za finančne naložbe občine. 

Podjetje pri poslovanju v zadnjih letih ustvarja minimalen promet in minimalen dobiček, ki se ne deli lastnikom, zato se vrednost naložbe ne plemeniti. Cilj prodaje je maksimiranje prodajne cene oziroma čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov.

Na 24. redni seji MS MOM je bila v prvi obravnavi sprejeta tudi Strategija športa v Mestni  občini Maribor za obdobje 2021–2030.  

S strategijo se začrtava smer, po kateri se bo skupaj z izvajalci letnega programa športa (športna zveza Maribor, druge športne zveze, športna društva, osnovne in srednje šole,  Univerza in drugi izvajalci) ter z izbranim upravljavcem javnih športnih objektov uresničeval  javni interes na področju športa v MOM. 

Cilj pripravljene strategije je postati športu prijazno mesto za vse občane, dnevne  obiskovalce, športni turizem, profesionalne športne ekipe, selektivni šport, prostočasne  športne dejavnosti otrok in mladine, šport starejših in šport invalidov. 

Mestni svet Mestne občine Maribor je podal na današnji seji tudi pisno soglasje k besedilu pravnega posla o nakupu nepremičnin za potrebe realizacije projektov obnova Langerjeve  vile, Športni vrtec ter JZP garažna hiša Ljudski vrt.  

Osnovni cilj predložene pogodbe je aktiven pristop k reševanju odprte problematike, ki že  več let najeda (sicer dobre) odnose med MOM in ZMŠD, pri čemer predlagana pogodba  pomeni zgolj začetno fazo reševanja odprtih zadev na področju, ki sta med obema strankama  popolnoma jasno definirani in dorečeni (natančno znana višina dolga ter natančno znane  cene nepremičnine). 

MOM želi predmetne nepremičnine pridobiti v svojo last zaradi celovitega vodenja investicij,  ki se trenutno odvijajo na področju športa in športne infrastrukture, skupna vizija obeh  pogodbenih strank pa je razvoj športa in športne infrastrukture, kar se v primeru  nepremičnin, ki so predmet pogodbe, kaže v: 

– ureditvi Langerjeve vile kot protokolarnega objekta, ki bo služil tudi za protokolarne  dogodke na področju športa. 

– Umestitvi športnega vrtca, katerega osnovno vodilo bo usmerjenost otrok k športu,  predvsem zaradi izjemne infrastrukture, ki jim bo na voljo v neposredni bližini. 

– Vpeljevanje območja umirjenega prometa v neposredni bližini obstoječe športne  infrastrukture in  

– umik avtomobilov iz športnih površin v parkirno garažo.

Na 24. seji MS MOM sta bila sprejeta tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in v prvi obravnavi Odlok o Glazerjevih nagradah.  

Pri prvem je sprememba obstoječega pravilnika posledica ugotovljenih dejstev s strani Urada  za kulturo in mladino, da so vsebine programov veteranskih organizacij premalo natančno  definirane. Cilj sprememb je torej spodbujanje predvsem vsebin, ki se nanašajo na razvijanje  in spodbujanje domoljubja ter strpnosti in nenasilja, skrb za izročilo, ohranjanje in  predstavljanje zgodovinskega izročila ter vzgojno in izobraževalno delo z mladimi.  

S spremembami Odloka o Glazerjevih nagradah, ki je v veljavi od 1995, pa odlok usklajujemo  z duhom časa in s pravnimi trendi na področju kulturne zakonodaje. Cilji so dopolnitve in  posodobitve umetniških področij nagrad, jasno razločevanje med nagrajevanjem na področju  umetnosti in delovanja v kulturi (zato uvedba nove vrste nagrade za to področje – Glazerjevega priznanja) ter smiselne uskladitve in sklicevanje na Zakon o Prešernovih nagradah, ki je zaradi narave Glazerjevih nagrad primeren referenčni okvir. Prav tako se z  novim Glazerjevim odlokom delovanje strokovnih komisij ureja v skladu z Zakonom o  uresničevanju javnega interesa v kulturi. Komisije se odslej imenuje na podlagi Pravilnika o  strokovnih komisijah. 

Mestni svetniki so obravnavali tudi nekaj kadrovskih zadev in potrdili predloge za

– za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor (GMS – 476), 

– za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja organizacijske enote Višja  strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center  Maribor (GMS – 477)

– za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda  Mariborska knjižnica (GMS – 478),

– za imenovanje direktorja javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino  Sinagoga Maribor (GMS – 479)

– za imenovanje direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor (GMS – 480), 

– za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor (GMS – 482) ter – predlog razrešitve članice nadzornega odbora Mestne občine Maribor (GMS – 473).