VESTI IZ NARODNE BANKE SRBIJE

Mere za ublažavanje promene cena kapitala

Privremena mera radi ublažavanja negativnih efekata promene cena hartija od vrednosti na kapital banaka

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio  je Odluku o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke. Odluka je objavlјena u „Službenom glasniku RS“, broj 072/2022.  Novom odlukom data je mogućnost bankama da ublaže negativne efekte promene cena hartija od vrednosti na kapital, nastale usled poremećaja na globalnim finansijskim tržištima. Privremena mera se odnosi na dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srbije, a koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 9.

Pored ublažavanja negativnih efekata promene cena hartija od vrednosti na kapital banaka, navedenom merom Narodna banka Srbije nastoji da ostvari nekoliko cilјeva:

–          da podstakne banke da kuplјene hartije od vrednosti Republike Srbije zadrže u svojim portfolijima,

–          da otvori prostor za nova ulaganja banaka u ove hartije,

–          da doprinese oslobađanju kapaciteta banaka za nastavak kreditne aktivnosti, naročito u segmentu privrede, sa cilјem očuvanja domaće privredne aktivnosti.

Na ovaj način, Narodna banka Srbije stvara ravnotežu između pooštravanja monetarnih uslova, neophodnog kako bi se ograničili efekti inflatornih pritisaka na svetskom i domaćem tržištu i stimulisanja kreditne aktivnosti banaka u cilјu nastavka podrške realnom sektoru i  dalјem privrednom rastu.

Izražena globalna neizvesnost, usled niza faktora – od posledica još uvek aktuelne COVID 19 krize, preko zaoštrene energetske situacije, prekinutih/usporenih lanaca snabdevanja i globalnih inflatornih pritisaka, a naročito usled trenutne geopolitičke krize vezane za Ukrajinu, kao i pooštravanje monetarnih politika vodećih centralnih banaka, doveli su do rasta kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu. To se u određenoj meri prenelo i na domaće finansijsko tržište, manifestujući se kroz značajniji rast stopa prinosa, odnosno pad cena, pre svega, državnih hartija od vrednosti, a koje se u znatnom iznosu nalaze u bilansima banaka kao investitora u te hartije. Imajući to u vidu, Narodna banka Srbije je prepoznala potrebu za donošenjem propisa privremenog važenja u cilјu očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije.

Propisom se omogućava da se iz obračuna osnovnog akcijskog kapitala banke, do kraja ove godine isklјuči 70 odsto neto nerealizovanih gubitaka i dobitaka proisteklih po osnovu vrednovanja pomenutih dužničkih instrumenata.

Banke će navedenu privremenu meru moći da primenjuju u periodu od 30. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine, pri čemu će Narodna banka Srbije nastaviti da analizira celokupnu situaciju i okolnosti na finansijskim tržištima, kontinuirano sagledavajući potrebu za dalјim preduzimanjem odgovarajućih mera. (B. Gulan)