13. redna seja občinskega sveta v Radencih

Razprave o predlaganih številnih projektih razvoja

V sejni sobi hotela Izvir Zdravilišča Radenci se je v torek, 25. oktobra 2016, nekaj po 16.30 pričelo zasedanje svetnic in svetnikov občinskega sveta Občine Radenci pod vodstvom podžupana Aleša Kaučiča.

Sprejetemu dnevnemu redu seje so sledila vprašanja in pobude svetnic in svetnikov, nato pa je bil po skrajšanem postopku sprejet predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 oziroma njegov drugi rebalans, ki sedaj našteva skupaj prihodkov v višini 4.708.853 ,00 evrov, odhodkov v višini 5.930.672,00 evrov in s tem povezan proračunski primanjkljaj v višini 1.221.819,00 evrov (neto zadolževanja v višini 589.076,00 evrov ter spremembe stanja sredstev na računu v višini 632.743,00 evrov). Glede slednjega bi bilo zadolževanja v višini 700.000,00 evrov. Bil je sprejet tudi predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci. Po odmoru je najprej bil sprejet predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov; bil je sprejet predlog Sklepa s stališčem Občine Radenci o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije, kjer se z dopolnitvijo 70. člena Ustave RS s členom 70. a vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode; bil je sprejet predlog sklepa o začetku aktivnosti javno zasebnega partnerstva pri projektu Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin, ker je Ministrstvo RS za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (Okvirna višina nepovratnih sredstev Evropske kohezijske politike bi tako znašala v letih 2017 in 2018 kar 10.588.235,00 evrov. S temi sredstvi se sofinancira 40 odstotkov upravičenih stroškov v posamezni občini); bil je sprejet predlog Sklepa o sofinanciranju programa javnih del enajstih oseb v javnih zavodih Občine Radenci za leto 2017; nadalje je bil sprejet predlog Sklepa o sofinanciranju cepljenja dečkov šestih razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom, kar bo v višini 1.400,00 evrov zajeto v proračunu za leto 2016 ter enak znesek v proračunu za leto 2017 in sicer za skupno 19 dečkov; bil je sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016; bil je sprejet predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) postajališče za avtodome in hodnik za pešce Kapelski Vrh; bil je sprejet predlog Sklepa o potrditvi prioritetnih investicij za prijavo na razpis Fundacije za šport (nabava semaforja in zamenjava parketa v Športni dvorani Radenci v višini 110.000,00 evrov; izgradnja »sprint« tekaške proge, za met krogle in skok v daljino pri OŠ Kajetana Koviča v Radencih v višini 60.000,00 evrov, prestavitev igrišča malega nogometa iz Kidričevega naselja v Radencih na ŠRC Radenci v letu 2018 ter poligon za fitness na prostem v letu 2019.

Svetnici in svetniki so se seznanili s projektom »Celostna prometna strategija Občine Radenci«, uvod je podal strokovni sodelavec podjetja Razvojni center Inženiring Celje d.o.o. Rok Skale. Že predhodno je župan Občine Radenci, Janez Rihtarič, imenoval delovno komisijo (predsednica Nataša Toplak s člani: Anastazija Avsec, Nikolaj Brus, Boris Časar in Aleš Kaučič). Komisija se je že sestala na prvi seji, v kratkem pa bo med občankami in občani izvedena posebna anketa s tega področja. O vseh predlogih in spremembah bodo vsi sproti obveščeni, sami pa lahko občanke in občani svoje pripombe in predloge sporočajo na elektronski naslov: karmen.jurko@rci-celje.si.

Svetnicam in svetnikom je bil predstavljen program aktivnosti »Veseli december« s podnaslovom »Zimska pravljica Mačka Murija« z mobilnim drsališčem v času od 25.11.2016 do 5.1.2017, ki bo veljal občino (delno tudi donatorje) 28.600,00 evrov, kar je predstavila direktorica Zavoda za turizem in šport Radenci Sonja Bily. Z desetimi glasovi »za« in tremi »proti« so potrdili še predlog sklepa o odobritvi izdaje naročilnice za pripravo »Idejne zasnove za ureditev biološkega bazena s pripadajočo ureditvijo v Radencih« (to bo stalo občino nekaj nad 8.800,00 evrov).

Pred samim zaključkom seje je podžupan Aleš Kaučič svetnice in svetnike obvestil, da bodo odgovore na svoja vprašanja in pobude prejeli v pisni obliki.

Filip Matko Ficko

dsc_8363-copy dsc_8364-copy dsc_8365-copy dsc_8367-copy dsc_8400-copy