MESTNI SVETNIKI SO NA 8. SEJI SPREJELI REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2019 IN ODLOK O USTANOVITVI ČASOPISA ZA PRIJAZEN MARIBOR

img_0034

Maribor: 14. oktobra – Mestni svet MO Maribor je med drugim sprejel tudi Letni program športa za 2020, odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah ter imenoval novo direktorico Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada
(Maribor, 14. oktober 2019) Mestni svet Mestne občine Maribor (MOM) je na današnji 8. seji sprejel
rebalans proračuna za leto 2019. Zanj so svetniki glasovali z 39 glasovi ZA in nobenim PROTI.
Veljavni proračun za leto 2019 se z rebalansom znižuje za približno 2,1 milijona evrov, z 139,8 na
137,7 milijona. Zaradi nižje pričakovane realizacije nekaterih prihodkov se znižujejo tudi odhodki.
Na prihodkovni strani se med drugim:
– nižajo davčni prihodki za okoli 1,795 milijona evrov. Gre za izpad nadomestila za uporabo stavnih
zemljišč zaradi pozno poslanih odločb. Ta prihodek bo realiziran v začetku naslednjega leta;
– nedavčni prihodki povečujejo za okoli 2,077 milijona evrov – višja je realizacija vplačila presežka
prihodkov nad odhodki javnega zavoda Mariborske lekarne za okoli 700 tisoč evrov in za okoli 800
tisoč je višja ocena realizacije od podeljenih koncesij za vodno pravico;
– kapitalski prihodki znižujejo za 1,4 milijona evrov – od tega se pričakuje za okoli 500 tisoč evrov
nižja realizacija pri prodaji zemljišč, za okoli 600 tisoč evrov pri prodaji poslovnih stavb in nekaj manj
kot 300 tisoč pri prodaji stanovanj.
Prihodki iz prodaje kapitalskih deležev in zadolževanje ostajata na enaki ravni kot je v veljavnem
proračunu.
Na odhodkovni strani so spremembe:
– nekaj prerazporeditev znotraj postavk v projektni pisarni;
– iz naslova projektov, financiranih z evropskimi sredstvi, se v leto 2020 prenašata investiciji v cono
Tezno ter v promenado v Mestnem parku (okoli 1,5 milijona evrov);
– pri nabavi vozil za vzdrževanje čistoče je realizacija premaknjena na leto 2020 (270 tisoč evrov);
2
– sredstva za zimsko službo se znižujejo za okoli 200 tisoč evrov;
– zvišuje se subvencioniranje mestnega potniškega prometa za 1,3 milijona evrov;
– na uradu za gospodarske dejavnosti se odhodki znižujejo za okoli 900 tisoč evrov, od tega na
postavki za stanovanjsko gradnjo za 1,2 milijona evrov in na investicijskem vzdrževanju poslovnih
prostorov za 200 tisoč evrov.
Mestni svetniki so z 19 glasovi ZA in 18 glasovi PROTI sprejeli Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega časopisa Mestne občine Maribor. V drugi obravnavi odloka so podprli nov predlog imena
– Časopis za prijazen Maribor (v predlogu za prvo obravnavo samo Časopis) – ter županove
amandmaje, s katerimi se, med drugim, določa, da bo odgovornega urednika in člane uredniškega
odbora imenoval mestni svet na predlog župana ter da časopis ne bo izhajal med volilno kampanjo
(od dne razpisa volitev do konca volilne kampanje). Sprejetje odloka predstavlja pravno podlago za
ustanovitev in izdajanje občinskega časopisa. MO Maribor kot ena redkih še nima lastnega
občinskega časopisa, s katerim bi občane in ostalo javnost celovito obveščala o svojem delu in delu
proračunskih uporabnikov. Urednika in uredniški odbor bo moral mestni svet imenovati v dveh
mesecih od uveljavitve odloka.
Mestni svet je sprejel tudi Letni program športa za leto 2020, s 37 glasovi ZA in nobenim PROTI.
Program zajema dejavnosti, ki omogočajo strokovno in finančno podporo razvoju športa. V okviru
letnega programa je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi
organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne
programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in
posameznikom. Zelo pomemben del letnega programa športa je zagotavljanje javne športne
infrastrukture za vse oblike športa. Športna zveza Maribor je podala pozitivno mnenje k programu.
S programom se za športne programe v letu 2020 zagotovi nekaj manj kot 4,1 milijon evrov, od tega
se bodo sofinancirali neposredno iz proračuna v višini 25.526 evrov. Za tekoče transferje izvajalcem je
namenjenih slabih 2,1 milijona evrov, za tekoče transferje v javni zavod Športni objekti Maribor pa
1,9 milijona evrov. Za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme se nameni okvirno 700 tisoč
evrov.
Mestni svet je sprejel tudi Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
športa v MOM (po skrajšanem postopku). Gre za čistopis odloka, s katerim se združujeta dva starejša
odloka in se hkrati usklajuje z Zakonom o športu.
Z 22 glasovi ZA in 11 glasovi PROTI so mestni svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah v drugi obravnavi.
3
Čas plačljivega parkiranja v mestu bo poenoten – povsod v beli coni bo parkiranje plačljivo med 8. in
19. uro. Prvih 10 minut parkiranja bo odslej brezplačnih. V coni 5 (območje Ljudskega vrta) se bo
parkirnina pocenila z 80 na 50 centov na uro, le na južni strani stadiona Ljudski vrt (del Gregorčičeve
ulice) bo v ostala pri sedanjih 80 centih na minuto.
Na ostalih parkiriščih v beli coni se cena parkiranja ne bo spremenila, na štirih zaprtih občinskih
parkiriščih, kjer je dostop omejen z zapornico (Sodna, Mlinska in Loška ulica ter Rakušev trg) pa se bo
cena ure parkiranja povišala z enega na 1,20 evra. Cene dveletnih parkirnih dovolilnic za stanovalce
na območju plačljivih parkirnih con se bodo povišale na 150 oziroma 180 evrov (odvisno od parkirne
cone).
Na predlog nadzornega sveta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor je
mestni svet s 17 glasovi ZA in s 14 glasovi PROTI za direktorico sklada za mandatno obdobje štirih let
imenoval Ireno Španinger. Dosedanji direktoricI Tanji Vindiš Furman se izteka štiriletni mandat. Na
razpis za delovno mesto direktorja se je prijavilo šest kandidatov. Razpisna komisija je na osnovi
predloženih vizije razvoja sklada in strategije stanovanjske politike ter opravljenih razgovorov s
šestimi kandidati (en ni ustrezal pogojem razpisan) ocenila, da je glede na dosedanje delovne izkušnje
s področja stanovanjske politike in nepremičnin Španingerjeva najustreznejša kandidatka.
Mestni svet je v drugi obravnavi z 22 glasovi ZA in 19 glasovi PROTI sprejel tudi Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C-4 v Mariboru. To zdaj
nepozidano območje v neposredni bližini kulturnega spomenika nekdanje kaznilnice je v zasebni lasti
in je po namenski rabi predvideno za centralne dejavnosti; lastnik bo na njem zgradil trgovski objekt.
Na 8. redni seji je sicer mestni svet je sprejel tudi naslednje sklepe:
– Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Gre za 14 zemljišč,
ki so predvidena za prodajo;
– dva sklepa o potrditvi elaboratov lokacijske preveritve, in sicer za stanovanjska objekta v
katastrskih občinah Gaj nad Mariborom (parcelna št. 992/5) in Metava (parcelna št. 458/4). S
tema sklepoma se odobri legalizacija stanovanjskih objektov, zgrajenih na kmetijskih
zemljiščih. Sklepa veljata dve leti od uveljavitve, v tem času morata investitorja vložiti vlogi za
izdajo gradbenega dovoljenja