V MARIBORU PRIČETEK IZGRADNJE PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD

V MARIBORU PRIČETEK IZGRADNJE PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD

koroska

Maribor: 29. maj – Družba Pomgrad d.d. je skupaj s partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag d.o.o. 18.
maja 2020 pričela z izvajanjem del za izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad.
Dela v vrednosti slabih 11,5 milijonov EUR bodo v skladu s pogodbenim rokom
zaključena predvidoma v roku 600 dni.
Izgradnja novega odseka pomembne prometnice med Mariborom in Limbušem bo
razbremenila del Limbuške ceste in Erjavčeve ulice na Studencih. Nov odsek, ki bo povezal
krožno križišče Ceste proletarskih brigad in Dravograjske ceste z Limbuško cesto, bo del
regionalne ceste R2-435 (Maribor – Ruše – Selnica) in bo imel funkcijo mestne vpadnice iz
smeri Ruš. Danes to vlogo opravlja Limbuška cesta, ki pa ne zagotavlja potrebnih
standardov za tako pomembno prometnico in na njej zaradi prostorskih omejitev tudi ni
mogoče izvesti potrebnih prilagoditev.
MO Maribor je leta 2017 z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki kot
glavni investitor vodi investicijo, podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje podaljška
Ceste proletarskih brigad. Pogodba z izbranim izvajalcem del, družbo Pomgrad d.d. in
partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag d.o.o., je bila nato po uspešno zaključenem
javnem naročilu podpisana avgusta 2019. Skupna vrednost pogodbenih del znaša
11.454.216,53 EUR, od tega DRSI financira 6.881.049,09 EUR, delež sofinanciranja MO
Maribor pa znaša 4.573.167,43 EUR. Dela so se pričela 18. maja 2020, takoj po pridobitvi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V skladu s pogodbenim rokom bodo dela
zaključena v roku 600 dni.
Glede na pričakovano prometno obremenitev je cesta načrtovana kot dvopasovna
dvosmerna cesta, z urejenimi površinami za kolesarje in pešce na obeh straneh vozišča.
Večina sofinanciranja MO Maribor je vezana na izgradnjo komunalne in energetske
infrastrukture (kanalizacija, vodovod, vročevod, plinovod, javna razsvetljava, itd.) ter
deviacij priključnih ce