MESTNI SVET MO MARIBOR ZAKLJUČIL SVOJO 27. REDNO SEJO

FOTO: RADE BAKRAČEVIĆ

Maribor: 18. november – Mestni svetniki so na današnji seji potrdili vse točke dnevnega reda 27. redne seje Mestnega sveta MO Maribor. Mestni svetniki so na današnji seji potrdili letni program izobraževanja odraslih za leto 2022. V hitro se spreminjajoči družbi je potreba po širokem naboru znanja in spretnosti še toliko večja, zato je izrednega pomena, da jih razvijamo vse življenje.

Lokalna skupnost si prizadeva za izboljšanje razpoložljivosti ter splošne kakovosti, količine in dostopnosti izobraževalnih priložnosti za odrasle. S programi za izobraževanje odraslih se zagotavlja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zagotavlja se dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, it. 6/18, 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju ZIO-1) zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih občanov, lokalna skupnost sprejme letni program izobraževanja odraslih. Mestni svet je na seji obravnaval tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor.

Načrtuje se umestitev vrtca na severovzhodnem vogalu območja med Šarhovo in Kamenškovo na Studencih. Spreminja se prostorski načrt, ki je bil sprejet v letu 2009, in sicer tako, da se namesto takrat načrtovanega trgovsko – poslovnega objekta, načrtuje vrtec, saj je zaradi gradnje novih stanovanjskih sosesk na 2 območju izkazana potreba po novih kapacitetah. Trenutno vrtec Studenci Maribor obsega 6 enot. Vrtec se načrtuje kot šest oddelčna enota vrtca Studenci Maribor, ki bi zagotavljal kapacitete za okoli 132 otrok. V vzhodnem in južnem delu stavbe se nahajajo proste zelene površine, namenjene igrišču z otroškimi igrali in zasajene z drevesi in grmovnicami. Mestni svet se je seznanil s študijo upravičenosti podelitve koncesije za izvedbo Projekta energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor – operacija 2021 in sprejel odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor.

Na 27. Redni seji MS MOM so mestni svetniki potrdili ustanovitev javnega podjetja Nigrad, d. o. o. in odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor, d. d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d. o. o. Mestni svet je med drugim po skrajšanem postopku sprejel tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu in odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mesni občini Maribor.