KONFERENCA ZA TISK: POMURSKI SEJEM V 2022/2023. LETU

FOTO: RADE BAKRAČEVIĆ

LETO 2023 BO POMURSKI SEJEM GRADIL TRAJNOSTNO, SAMOOSKRBNO, VARNO IN V DUHU ODLIČNEGA MEDNARODNEGA SODELOVANJA.

KONFERENCA ZA TISK: SEJEMSKO LETO 2022

Gornja Radgona: 17. januar – Pomurski sejem je v letu 2022 praznoval 60. obletnico Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in s tem tudi svoj 60. jubilej. Obeležil ga je s šestimi sejmi v treh terminih, z devetimi strokovnimi ocenjevanji kakovosti, s posebno publikacijo ter različnimi razstavami in dogodki, ki so pospremili avgustovsko sejemsko dogajanje v Gornji Radgoni. Okronal je 25. Vinsko kraljico Slovenije. Zgradil je nov sejemski paviljon, namenjen strokovnim in družabnim dogodkom na prostem in v njemu s posebno razstavo predstavil visoko obletnico svoje uspešne sejemske dejavnosti. V sodelovanju s Pomurskim sejmom je Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona v svojih prostorih pripravil tudi posebno razstavo ob visoki obletnici sejemske dejavnosti v mestu sejmov in penine. 

Odpoved načrtovanih sejmov v letih 2020 in 2021 je prinesla Pomurskemu sejmu veliko škode. Jubilejno leto 2022 pa je končno le steklo v pogojih in okvirih, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, zato se je minulo leto Pomurski sejem tudi kadrovsko okrepil.

Na sejmih MEGRA, LOV, RIBOLOV, NATURO, AGRA in INPAK, ki jih je Pomurski sejem organiziral v letu 2022, se je predstavilo 2.180 razstavljavcev iz 31-ih držav na skupaj  96.900 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Vse sejme je obiskalo 122.000 obiskovalcev. 

8. – 10. 4. 2022

12. Mednarodni sejem lovstva in ribištva

6. Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO    

Mednarodna razstava starodobnikov AVTO-MOTO KLASIKA

–  LOV, RIBOLOV – 155 razstavljavcev iz 13 sodelujočih držav

–   9.400 m2 razstavnih površin

–  NATURO – 115 razstavljavcev iz 4-ih sodelujočih držav

–  3.700 m2 razstavnih površin 

–  Mednarodna razstava starodobnikov AVTO-MOTO KLASIKA  

   5.000 m2 razstavnih površin            

–  Skupaj 18.100 m2 razstavnih površin

–  Sejme Lov, Ribolov, Naturo in razstavo Avto moto klasika je v treh dneh obiskalo več kot 14.000 obiskovalcev.

21. – 23. 4. 2022

31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti

–  160 razstavljavcev

–  9 sodelujočih držav

–  skupaj 8.000 m2 razstavnih in predstavitvenih površin

–  8.000 obiskovalcev

20. – 25. 8. 2022

 60. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

23. Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike

– 1.750 razstavljavcev

– 31 sodelujočih držav

– skupaj 70.800 m2 razstavnih in predstavitvenih površin

– 100.000 obiskovalcev

Država partnerica je bila Japonska.

STROKOVNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI 

39. Slovenski oskar za embalažo, 43. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, 26. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 36. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, 48. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”, 12. odprto državno ocenjevanje BIO vin, 3. mednarodno ocenjevanje medenih pijač, 21. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo in 40. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme so privabili 451 proizvajalcev s 1705 izdelki.

DRUGI PROJEKTI POMURSKEGA SEJMA V LETU 2022

Ob obeh sejmih in strokovnih ocenjevanjih je Pomurski sejem izpeljal projekt jubilejne 25. Vinske kraljice Slovenije. V mesecu maju je v sodelovanju s sosednjo Avstrijo organiziral 28. mednarodno slikarsko kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure. Velik poudarek je namenil tudi digitalizaciji in spletni predstavitvi. Od sejma AGRA 2021 dalje ponuja razstavljavcem priložnost, da se brezplačno predstavijo na globalni spletni platformi expomarketplace.eu.

SEJEMSKO LETO 2023

8. – 11. 3. 2023

32. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti

6. Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga

GRADIMO Z NARAVO

Mednarodno srečanje ponudnikov, izvajalcev, strokovnjakov, investitorjev in uporabnikov s področja gradbeništva, energetike, komunale in obrti ima v Gornji Radgoni več kot štiridesetletno tradicijo.

32. mednarodni sejem gradbeništva MEGRA bo hkrati s področji energetike (ENGRA), komunale (KOGRA) in obrti (POS) potekal na stičišču štirih držav od 8. do 11. marca 2023. Predstavil bo najnovejše možnosti za sodobne, trajnostne novogradnje, za obnovo stavb ter urejanje okolice. Pospeševal bo izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje. Gradil in posodabljal bo energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in prometno infrastrukturo ter poslovne prostore in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem. 

Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, bo predstavil  najmanj 19 najpomembnejših slovenskih gradbenih podjetij. Ob njih bodo razstavljavci ponujali najnovejšo opremo, orodja in materiale. Poudarki bodo na pasivni, nizkoenergijski in trajnostni gradnji, na energetski in siceršnji sanaciji stavb. Ob vse pogosteje motenih mednarodnih dobavnih verigah bo v ospredju uporaba lokalnih virov, za Slovenijo kot eno najbolj gozdnatih držav v Evropi še posebej uporaba lesa. Ob zaostrenih mednarodnih razmerah na področju energetike bodo v žarišču materiali in naprave za varčevanje z energijo ter pridobivanje energije iz obnovljivih virov. 

Rastoč obseg gradbenih del odpira tudi pomembna kadrovska vprašanja. Odgovore nanje bomo našli na srečanjih, predstavitvah in dogajanju, ki bo namenjeno pridobivanju in izobraževanju mladih za deficitarne poklice v gradbeništvu, energetiki, komunali in obrti. 

Stroko in posel bo sejem MEGRA povezal na aktualnih strokovnih posvetih s temami krepitve električne infrastrukture ob povečevanju števila sončnih elektrarn, o izgradnji energetske, cestne in železniške infrastrukture, trajnostni gradnji, obnovljivih virih energije ter uvajanju pametnih rešitev v naselja in domove.

Sejem bo odgovarjal tudi na energetska in gradbena vprašanja zasebnih investitorjev in končnih uporabnikov. Neodvisni strokovnjaki jim bodo brezplačno svetovali pri energetskih naložbah in pridobivanju vzpodbud za varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov. Na voljo jim bodo tudi različna gradbena svetovanja.

Dogajanje in predstavitve sejma MEGRA bo z zelenimi vsebinami dopolnjeval sejem GREEN. Povezal bo razvijalce, proizvajalce in uporabnike trajnostnih tehnologij. Širil bo sodelovanje med ponudniki in odjemalci zelenih izdelkov in storitev, med znanstvenimi ustanovami, inovatorji, vladnimi in nevladnimi ustanovami ter potrošniki, ki se usmerjajo v zelen življenjski slog. Ponujal bo ekonomske, družbene in razvojne modele, ki so prijazni naravi, človeku in družbi. Predstavil bo naravne gradbene in oblačilne materiale, trajnostno mobilnost,  semena in sadike iz slovenske ekološke pridelave, pripomočke za vrtnarjenje ter izdelke zelenih obrti.

 POUDARKI IZ STROKOVNEGA IN SPREMLJAJOČEGA PROGRAMA 

V sredo 8. marca bo ob prisotnosti visokih gostov potekalo odprtje sejma, ki ga bo spremljala podelitev znaka kakovosti v graditeljstvu. Poseben posvet ob Dnevu žena bo posvečen Ženskam v gradbeništvu, potekala pa bo tudi okrogla miza z zanimivimi sogovornicami. 

Četrtek, 9. marca prinaša strokovni posvet na temo infrastrukture, ki zagotavlja primerno prometno varnost, posvet arhitektov o prostorskem načrtovanju in Tekmovanje mladih slikopleskarjev v sklopu projektov Erasmus. Odmeven bo tudi strokovni komunalni posvet na perečo temo odpadkov kot potencialnega vira energije.

Petek, 10. marec 2023 bo sejemski Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva. Na razstavnem prostoru GZS ZGIGM bodo predstavili evropski projekt uvajanja digitalizacije v izobraževalne ustanove. Sodelujoča najpomembnejša slovenska gradbena podjetja bodo mladim predstavila zaposlitvene priložnosti. Potekali bodo tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov, nagradni kviz in tekmovanje dijakov skupnosti srednjih gradbeni šol v pečarski nalogi. Zaključil se bo drugi dan tekmovanje mladih slikopleskarjev Erasmus. Na sporedu bo tudi strokovni posvet o uporabi lesa v gradbeništvu in primerjavi lesa z drugimi gradivi.

Sobota, 11. marca 2023, prinaša obiskovalcem, ki gradijo ali obnavljajo svoja domovanja, energetska, gradbena in arhitekturna svetovanja ter svetovanja obrtnikov in prikaze obrtnih del.

26. – 31. 8. 2023

61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

TRADICIONALNO SVEŽ

Sejem AGRA že 61-ič vztraja v tradiciji kakovosti, usmeritvi v mednarodni prostor ter mladostni zagnanosti pri uvajanju inovacij v agroživilski sektor. Po praznovanju visokega 60. jubileja se v trenutku, ki ga usodno zaznamujejo epidemije, klimatske spremembe in vojne, še v večji meri usmerja k spodbujanju znanja in tehnologij za trajnostno kmetijstvo ter zagotavljanje kakovostne in varne prehrane. Država partnerica sejma AGRA bo tokrat Indija.

Vsebinski poudarki – Težišča sejma Agra 2023 bodo: Mednarodno leto prosa, mladi v kmetijstvu, inovacije in digitalizacija, kmetijstvo v prihodnosti, podnebne spremembe in vodni viri, hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, prehranska varnost, krepitev podeželskih območij, biotska raznovrstnost, gozd in les – naše bogastvo, prehranska in energetska samooskrba. Sejem tako ponuja vsem institucionalnim deležnikom in posameznikom sodelovanje za krepitev podeželja, pri skrbi za okolje, za gozdove in ohranjanje biotske raznovrstnosti. S sejemskimi predstavitvami, strokovnimi razstavami in posveti se bo trudil za skrajševanje oskrbnih verig in večjo pridelavo v neposredni okolici. Še večji poudarek bo namenjen avtohtonim pasmam domačih živali in avtohtonim sortam kmetijskih rastlin. 

Sejem bo predstavil najsodobnejšo kmetijsko tehniko, ki omogoča konkurenčno, varno in sodobno kmetovanje ter ohranjanje kulturne krajine. Ponujal bo inovacije, ki vodijo kmetijstvo v prihodnost in nas učil včasih pozabljenih znanj in veščin ekološkega kmetijstva. Uvajal bo digitalizacijo, ki omogoča varno komunikacijo, večjo pridelavo in varnejšo hrano. Podnebnim spremembam se bo upiral z zastekljevanjem, namakanjem, protitočno zaščito in oroševanjem pridelovalnih površin in pridelkov. Prizadeval si bo za energetsko neodvisnost, za višji delež rabe obnovljivih virov energije in z vsem tem za varovanje voda. Omogočil bo srečanja z najnovejšimi spoznanji in tehnologijami, preizkušnje nove mehanizacije in orodij ter pokušnje najboljših pridelkov in prehranskih izdelkov. 

Pridelovalce, poslovneže, strokovnjake in potrošnike bodo poleg vrhunskih ponudnikov iz Slovenije in mednarodnega prostora povezovale najpomembnejše strokovne, gospodarske in stanovske organizacije na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Ministrstvo pripravlja na sejmu tehten strokovni program, predstavitve in svetovanja za obiskovalce. Neposredno pred sejmom bo organiziral tudi mednarodno konferenco kmetijskih ministrov držav EU in držav, ki si prizadevajo za vključitev v unijo. S predstavitvijo odnosa kmetijstva in območij Natura 2000 se mu letos na sejmu prvič pridružuje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Zanimive predstavitve napovedujejo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS, Zavod za gozdove Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, združenja priznanih rejskih organizacij, rejcev in pridelovalcev, lokalne akcijske skupine in druge najpomembnejše organizacije, združenja in društva s področja kmetijstva, živilstva in turizma. Tradicionalno bo na sejmu potekala predstavitev šolskih programov slovenskega kmetijskega in živilskega šolstva na vseh nivojih, s poudarkom na praktičnem prikazu dela.

Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo predstavile strokovne razstave in predstavitve rejskih dosežkov s področja govedoreje, konjereje, prašičereje, reje drobnice in razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov ARK kmetij. Organizirana bo državna čebelarska razstava. Maneža bo prizorišče pestrega vsakodnevnega dogajanja. Obiskovalci bodo lahko občudovali tudi razstavo, otroci pa se poigrali v Vrtcu malih živali.

Z zanimivimi delavnicami, predavanji in praktičnimi nasveti bodo privabljali obiskovalce vzorčni vrtovi in nasadi. Na osrednjem sejemskem vrtu bo največji poudarek na slovenskih avtohtonih kmetijskih rastlinah in vrtninah. Poligon Zeleni dragulji narave in permakulturni center Pomurskega sejma z vrtom in hiško iz slamnatih bal bosta predstavila priložnosti trajnostnega kmetijstva. Ob njiju bo na posebnem nasadu predstavljen petletni kolobar ekološkega kmetovanja. Bogato in poučno dogajanje v gozdno parkovnemu nasadu in predstavitvenem prostoru pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Osveženi bodo gozdno parkovni nasad, slovenski trsni izbor ter nasad starih slovenskih jablan.

Sejem bodo popestrile Agrina tržnica s ponudbo odličnih slovenskih lokalnih živilskih izdelkov, zanimive razstave, poslovna, strokovna in stanovska srečanja, tekmovalne, družabne in kulinarične prireditve in predstavitve najboljših izdelkov, ki bodo sodelovala na neodvisnih strokovnih ocenjevanjih pod okriljem sejma AGRA. Strokovno ocenjena bo kakovost kmetijske mehanizacije in opreme, mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu, medenih pijač in vin, vključno s tistimi, ki so ekološko pridelana. 

STROKOVNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI

44. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov

17. – 18. maj 2023 (sveže meso)

14. – 15. junij 2023 (mesni izdelki)

36. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov

30. maj – 2. junij 2023

27. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod

21. – 22. junij 2023

4. mednarodno ocenjevanje medenih pijač

12. julij 2023

22. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo

9. avgust 2023

41. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme

24. – 25. avgust 2023

49. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”

13. odprto državno ocenjevanje BIO vin

10. – 14. julij 2023

Več informacij:

Natalija Dvoršak, projektni vodja Mednarodnega ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, Mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov, Mednarodnega ocenjevanja sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo, Mednarodnega ocenjevanja medenih pijač,  

telefon: 02 5642 116, e-pošta: natalija@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec, izvršni direktor, 

telefon: 031 346 126, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Robi Fišer, projektni vodja odprtega državnega ocenjevanja vin “Vino Slovenija Gornja Radgona” in odprtega državnega ocenjevanja BIO vin 

telefon:  02 5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja

21. – 24. 9. 2023

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA

Sejem SOBRA bo od 21. do 24. septembra predstavil obrambo, varnost, zaščito, reševanje in zdravstveno oskrbo, ki so v današnjem turbulentnem svetu ključne za preprečevanje posledic naravnih nesreč, epidemij in vojn. 

Prodorni ponudniki opreme, pripomočkov, storitev, orodij in orožij za spopadanje s sodobnimi tveganji se bodo srečevali z odločevalci o nabavah in številnimi pripadniki stanovskih dolžnostnih in prostovoljnih organizacij. 

Sejem bo ponudil obilo izdelkov, storitev in nasvetom tudi splošnim obiskovalcem, ki želijo odgovorno poskrbeti za samozaščito, varovanje svojih družin, zdravja in premoženja. V neposrednem stiku z razstavljavci in ob nasvetih strokovnih institucij se bodo seznanili z aktualno ponudbo in pridobili koristne informacije iz prve roke.  Poleg najsodobnejših izdelkov jih sejem vabi na zanimive strokovne razstave in posvete, izobraževalne prireditve, dinamične predstavitve ter z nasveti strokovnjakov dolžnostnih, prostovoljnih in stanovskih organizacij. 

Ob proizvajalcih in poslovnih ponudnikih bodo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in druge ključne organizacije prikazale svojo organiziranost, kadrovske potenciale, spretnosti in znanje. Predstavili bodo svoje sodelovanje z gospodarstvom in civilno sfero ter mednarodno povezovanje za obrambo države, varnost državljanov, zaščito in reševanje ter zdravstveno oskrbo. 

Različni rodovi Slovenske vojske se bodo predstavili s spretnostmi, opremo, izkušnjami iz mednarodnih misij ter prikazom možnosti za sodelovanje pri obrambi države. Nastopali bodo Vojaški orkester, garda ter vrhunski športniki, zaposleni v Slovenski vojski. 

Slovenska policija bo prikazala tehniko, opremo in postopke za zagotavljanje varnosti in zaščito premoženja. Obiskovalcem bodo policisti priskočili na pomoč z nasveti. Za nepozabna glasbena doživetja bo poskrbel Policijski orkester.

Uprava RS za zaščito in reševanje, Civilna zaščita ter operativni sestavi nevladnih organizacij bodo predstavili novo opremo, izkušnje in načine ozaveščanja za preventivo, zaščito, reševanje in pomoč. 

Gasilska zveza Slovenije, ki združuje 120 gasilskih zvez, več kot 1340 gasilskih društev in šteje preko 165.000 članov, od katerih je operativnih preko 40.000 gasilcev, je svojo vrhunsko pripravljenost za zaščito in reševanje dokazala tudi ob zadnjih požarih na slovenskem Krasu. Na sejmu bo organizirala strokovna srečanja in reševalno vajo v sodelovanju s Slovensko vojsko in Policijo. V soboto bo potekalo mladinsko in veteransko, v nedeljo pa člansko gasilsko državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta. V sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje bo potekalo tudi 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah

DRUGI PROJEKTI POMURSKEGA SEJMA V LETU 2023

LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV LESA 

Gozdarstvo Gornja Radgona, podjetje ki ga vodi Stanislav Rojko, pripravlja v začetku februarja v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Pomurskim sejmom 1. licitacijo vrednejšega lesa iglavcev in listavcev na sejmišču v Gornji Radgoni. Dogajanje se bo zaključilo z odvozom kupljenega lesa konec meseca februarja.

Les, ki se bo predstavil na radgonski licitaciji, bo namenjen proizvodnji najkakovostnejšega furnirja, pohištva, glasbil in drugih posebnih proizvodov. Kot je povedal Stanislav Rojko, rase v Pomurju in sploh na vzhodu Slovenije vrstno pester in najvrednejši les v Sloveniji. Po njegovem mnenju je potrebno licitacijo kot način prodaje lesa približati tudi lastnikom gozdov v pomurski regiji. Ključno pri tem je, da lahko les izjemne kakovosti ali nekih posebnih lastnosti (tudi oblika barva ali redka drevesna vrsta), najde pot do kupca, pri tem pa lastnik lesa dobi za tak les dobro tržno ceno.

In kako poteka sama licitacija? Les, prodan na tak način, kupi tisti, ki ponudi največ. Ponudba se vedno nanaša na posamezni kos lesa, tako da specializirani kupci ravno pri takem načinu prodaje pridejo do lesa, ki ga lahko v poznejši obdelavi in predelavi čim bolje ovrednotijo, kar posledično pomeni, da zanj ponudijo tudi primerno ceno. Les torej kupi tisti, ki za točno določen kos lesa natančno ve za kakšen izdelek ga kupuje. Ravno zato je tak način prodaje namenjen vrednejšemu lesu ali lesu posebnih debelin ali oblik, kot tudi hlodom redkeje zastopanih drevesnih vrst.

Ključno za lastnika je, da ve, da se njegov les prodaja po načinu zbiranja najvišje ponudbe. Ob tem je izjemnega pomena tudi to, da lastnik pred sečnjo dobi odločbo za posek lesa od javne gozdarske službe (Zavoda za gozdove), ki skladno s predpisi odobri posek lesa, ki je v gozdu sečno zrel. To pomeni, da se lahko na licitaciji prodaja zgolj les v okviru načrtovanih posekov lesa. V primeru, da gre za les posekan izven gozda, pa javna gozdarska služba na zaprosilo lastnika lesa, izda ustrezno potrdilo o izvoru tega lesa (na primer hloda oreha). Organizatorju licitacije tako lastnik posreduje tudi dokazilo o izvoru lesa (ustrezna odločba za posek ali potrdilo o izvoru lesa izven gozda). To je tudi garancija kupcem, da je les na licitaciji znanega porekla. Sam dovoz lesa in celotne podrobnosti o načinu prevzema lesa, njegovi izmeri in kvaliteti, dobi lastnik gozda od organizatorja licitacije ob prevzemu lesa.  

EXPO MARKETPLACE

Pomurski sejem tudi v letu 2023 pospešuje digitalizacijo. Sejmi ne potekajo le v živo v Gornji Radgoni ampak tudi vse leto na portalu expomarketplace.eu, kjer se lahko razstavljavci v angleškem jeziku predstavijo različnim ciljnim skupinam. Spletna platforma je organizirana tako, da lahko podjetja opozorijo obstoječe in bodoče poslovne partnerje in odjemalce na svoje blagovne znamke, izdelke, konkretne ponudbe v obliki katalogov in cenikov. Razvijalci pa razvijajo tudi funkcionalnost trgovanja med podjetji v smislu bolj neposrednih povezav in ažurnega povezovanja konkretnega povpraševanja in ponudb. Storitev je za razstavljavce sejmov v organizaciji Pomurskega sejma brezplačna.

EURASCO

Pomurski sejem bo tudi v letošnjem letu aktiven član v mednarodni zvezi kmetijskih sejmov EURASCO. 

SODELOVANJE S SOSEDNJO AVSTRIJO

Skupaj z avstrijskimi sosedi, z Občino Bad Radkersburg, bo pripravil Pomurski sejem slikarsko kolonijo in razstavo Vinogradi obeh bregov Mure. Na umetniški koloniji, ki jo že od leta 1994 izmenično organizirata avstrijska in slovenska stran, sodelujejo vidni umetniki obeh držav. Umetniškemu ustvarjanju vsako leto sledi predstavitev nastalih del najprej v državi gostiteljici kolonije v maju, nato pa še ponovitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

ZBORNICA INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ

Pomurski sejem je aktiven v Zbornici Industrije sejmov in srečanj – ZISS, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. aprila 2021. Sejmarji so v času epidemije novega koronavirusa, ko smo se borili za preživetje, uspeli zbrati dovolj moči in sodelovanja, da smo ustanovili Zbornico industrije sejmov in srečanj, v kateri je trenutno preko 50 članov. Eno od glavnih poslanstev te zbornice naj bi bilo usklajevanje terminov in vsebine sejmov, spoštovanje kodeksa korektnega poslovnega delovanja in enotno nastopanje pri predlogih in zahtevah pomoči države ob izrednih razmerah kot je bila epidemija.

Žal pa se pri usklajevanju terminov in programov sejmov dogaja to, da nekateri organizatorji kot je Celjski sejem enostavno prepišejo program nekega sejma in ga prodajajo kot svojega. Na Pomurskem sejmu smo razvili poleg sejma AGRA tudi druge sejme, kot so LOV, SOBRA, INPAK, GREEN, NATURO, MEDICAL in MEGRA. V to je bilo vloženih veliko energije in sredstev, zato nam ni vseeno, kaj se na tem majhnem slovenskem trgu dogaja. Lahko je namreč porušiti nek projekt ampak težje ga je ponovno sestaviti.

VINSKA KRALJICA SLOVENIJE

Pomurski sejem je vodenje projekta Vinska kraljica Slovenije v letošnjem letu pogodbeno prvič zaupal Društvu Kelih, ki ga vodi mag. Tjaša Kos, tudi sama nekdanja Vinska kraljica Slovenije in uspešna vinogradnica. Pomurski sejem pa še vedno ostaja nosilec in lastnik institucije Vinska kraljica Slovenije in sodeluje v projektu.

V letu 2023 bo vse tri vinorodne dežele, slovensko vinogradništvo in vina, turizem ter bogato kulturno dediščino na dogodkih v Sloveniji in tujini kot 26. Vinska kraljica Slovenije zastopala Maja Pečarič. V mesecu novembru jo je na posebnem izboru izbrala strokovna komisija, ki jo je s podporo Pomurskega sejma, predstavnikov stroke in pokroviteljev oblikovalo Društvo Kelih. Nova Vinska kraljica Slovenije prihaja iz Gorenjske, iz Kranja. V četrtek, 12. januarja 2023, so jo okronali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec in predsednica Društva Kelih mag. Tjaša Kos. Slovesnost je potekala v Zdravilišču Radenci, udeležili pa so se je številni partnerji in pokrovitelji institucije Vinska kraljica Slovenije ter drugi visoki gosti.

NAČRTOVANE INVESTICIJE

Pomurski sejem načrtuje v letu 2023 investicije v samooskrbo s sončno energijo, prenovo sanitarij v nekaterih delih sejmišča, zamenjavo svetil in preureditev govejega hleva. Prizadeva se tudi za sodelovanje pri projektu izgradnje čebelarskega paviljona.