NARODNA BANKA SRBIJE: Rast kamatnih stopa neugrožava privredni rast

Repo operacije uobičajeni instrument monetarne politike za povlačenje viška novca koji daje rezultat u borbi sa inflacijom, 

a ne izvor zarade banaka

Povodom neutemelјenih, neukih i senzacionalističkih navoda pojedinaca u vezi sa redovnim operacijama Narodne banke Srbije, NBS podseća da je povlačenje viška dinarske likvidnosti iz bankarskog sektora putem (reverznih) repo transakcija glavni instrument monetarne politike NBS koji se koristi radi ostvarivanja osnovnog zakonom definisanog cilјa NBS – a to je postizanje i održavanje stabilnosti cena. 

Kao odgovor na pojačane inflatorne pritiske sa kojima se gotovo čitav svet suočio, NBS je od oktobra 2021. godine postepeno povećavala kamatnu stopu koja se primenjuje u repo transakcijama. Kamatne stope su podizale i druge centralne banke koje su u režimu targetiranja inflacije. Međutim, za razliku od mnogih koje su svoje kamatne stope podizale agresivno (naglo u kratkom vremenskom periodu), NBS je imala blagovremen, postepen, ali kontinuiran pristup, vodeći računa da rast kamatnih stopa ne ugrozi privredni rast i finansijsku stabilnost, omogućavajući pritom da se ekonomski subjekti prilagode novom ambijentu povišenih kamatnih stopa.

https://www.politika.rs/thumbs/upload/Article/Image/2024_02/677z381_evri-65cb191bc27fc.jpg

Foto arhiva NBS – Nacionalna banka omokgućavala da se ekonomski subjekti prilagode novom ambijentu povišenih kamatnih stopa!

Restriktivna monetarna politika je nužno morala da dovede do određenog pada kreditne aktivnosti, što i jeste bio cilј jer se tako doprinosi smanjenju inflacije, što svaki ekonomista zna. 

Da je monetarna politika NBS u ovom periodu bila vođena na pravi način govore i činjenice da se inflacija od aprila prethodne godine, 11 meseci uzastopno, nalazi na stabilno opadajućoj putanji i da već u narednim mesecima očekujemo njeno vraćanje u granice cilјa, a da u isto vreme u prethodne tri inflatorne godine imamo pozitivne realne stope rasta društvenog proizvoda. 

Prema tome, povlačenje viška likvidnosti iz bankarskog sektora nije faktor koji je uticao na smanjenje kredita privredi, jer u sistemu ima sasvim dovolјno likvidnosti. 

Ulaganje banaka u repo transakcije NBS nije konkurencija kreditima privredi i stanovništvu, između ostalog jer repo transakcije imaju kratak rok od svega sedam dana, a naročito zbog toga što su kamatne stope na kredite privredi i stanovništvu više, a time su i mogućnosti banaka za zaradu veće. 

Rast profitabilnosti bankarskog sektora u Srbiji, ali i u svetu, potiče od opšteg rasta kamatnih stopa u borbi protiv inflacije i to nije karakteristika samo domaćeg bankarskog sistema. Ne treba zaboraviti ni da su u prethodnom periodu tokom niza godina banke poslovale u ambijentu veoma niskih kamatnih stopa. 

Što se tiče rasta viška dinarske likvidnosti u bankarskom sektoru, a time i iznosa koji NBS povlači putem repo transakcija, treba imati u vidu njegovo poreklo, jer nema svaki višak isti karakter i efekte. 

Poslednjih godina, višak dinarske likvidnosti u našem bankarskom sektoru prevashodno je rezultat intervencija NBS neto kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu radi sprečavanja prekomernog jačanja dinara prema evru u uslovima snažnih aprecijacijskih pritisaka. Ti pritisci nastaju usled povećane ponude deviza po osnovu stranih direktnih investicija, izvoza, turizma, doznaka i drugo. 

Kupovinom deviza, NBS uvećava devizne rezerve zemlјe, koje se nalaze na rekordnim nivoima, čime se povećava otpornost naše zemlјe na eksterne šokove. 

Pored toga, plasmanom deviznih rezervi u inostranstvu NBS ostvaruje prihode koji su poslednjih godina značajno povećani takodje zbog rasta kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu, pre svega usled pooštravanja monetarnih politika vodećih centralnih banaka u uslovima rasta globalnih inflatornih pritisaka – ECB-a i američkog FED-a u čije valute prevashodno ulažemo rezerve. 

Pri tome, prihodi od plasmana deviznih rezervi značajno prevazilaze rashode koje NBS ima po osnovu sterilizacije viška dinarske likvidnosti putem repo transakcija i drugih monetarnih operacija, tako da je finansijski rezultat NBS po osnovu monetarnih i deviznih operacija svih ovih godina pozitivan. 

Činjenica je da je NBS i u 2023. godini po osnovu monetarnih i deviznih operacija ostvarila pozitivan rezultat odnosno dobit iz operativnog poslovanja, jer su prihodi na plasmane deviznih rezervi premašili troškove povlačenja viškova dinarske likvidnosti. 

Svako ko bolјe razume ekonomske tokove, ovo bi trebalo da zna, očigledno je da oni koji olako iznose neutemelјene i netačne tvrdnje moraju da obnove gradivo. Da se ne muče, podsetila ih je ovaj put upravo (B.G.)