MESTNI SVET MO MARIBOR ZAKLJUČIL SVOJO 8. IZREDNO SEJO

Maribor – Foto; Rade Bakračević

Maribor: 27. oktober –  Mestni svetniki so na današnji izredni seji znova odločali o dokapitalizaciji občinske družbe Mestne nepremičnine v višini 782.000 evrov. *** Mestni svetniki so tokrat soglašali s predlogom, da se osnovni kapital družbe Mestne nepremičnine d. o. o., poveča z denarnim vložkom v višini 782.000 EUR. Svetniki so tako prepoznali prizadevanja vodstva Mestne občine Maribor, ki je skupaj s strokovnimi sodelavci v preteklih dveh letih vlagalo napore v zagotovitev najboljših možnih razvojnih potencialov na področju Mestne občine Maribor. Ob razvojno naravnani viziji se je izpostavila problematika pomanjkanja prostorov za ciljno usmerjeno gradnjo nepremičnin, ki bi razrešila ali vsaj delno ublažila vedno večje povpraševanje po novih lokacijah, ki pa jih Mestna občina Maribor brez izvedbe nakupa ni bila zmožna zagotoviti. V paketni rešitvi (ki je delno že realizirana), ki jo je Mestna občina Maribor uspela dogovoriti z družbo DUTB d. o. o., je zajetih več segmentov, ki so medsebojno prepleteni in vsi podpirajo razvojno vizijo Mestne občine Maribor: – nakup deleža v družbi Nigrad d. o. o., zaradi konsolidacije lastništva – že realizirano; – nakup solastnega deleža nepremičnine na naslovu Slovenska ulica 40, Maribor zaradi konsolidacije lastništva – že realizirano; – poplačilo nadomestila za žičniške naprave na Pohorju, kjer je bila po vložitvi pritožbe Mestne občine Maribor s strani sodišča določena bistveno nižja vrednost nadomestila (6.000.000 EUR) od prvotno dosojene (13.246.720 EUR) – že realizirano; – nakup nepremičnin v k. o. Tabor – Magdalena – površine bodo namenjene za namensko in standardno stanovanjsko gradnjo; 2 – nakup MTT – kjer želi Mestna občina Maribor urediti degradirano območje in ga spremeniti v sodobno sosesko. Mestna občina Maribor bo primarno konsolidirala lastništvo nepremičnin na tem območju ter ga komunalno uredila, prav tako pa želi urediti prostorski akt in namembnost nepremičnin; – nakup zemljišč ob Puhovi ulici – Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor) kupuje stavbno zemljišče na Pobrežju, ob Puhovi ulici. *** Mestni svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni občini Maribor. Predlagana sprememba odloka predstavlja pravno podlago, da lahko družba Mestne nepremičnine d.o.o., prične postopek vpisa potrjene dokapitatizacije v sodni register. Odlok je ustanovni akt družbe, ki je podlaga za vpis v sodni register. Glede na to, da je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe Mestne nepremičnine d.o.o. poveča za 782.000 EUR, je potrebno v odloku popraviti višino povečanega osnovnega kapitala. *** Mestni svet Mestne občine Maribor je kot zadnjo točko obravnaval in tudi sprejel sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedil pravnih poslov za pridobitev nepremičnin na območju bivše tekstilne tovarne v Melju. Predlagani sklep predstavlja predstavlja pravno podlago pravnih poslov za pridobitev nepremičnin na območju bivše tekstilne tovarne v Melju. V skladu s 5. odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, it. 11/18 in 79/18) mora namreč organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za pravne posle ravnanja, pri katerih pogodbena vrednost presega 500.000 EUR, pred postopkom sklenitve pravnega posla pridobiti predhodno pisno soglasje sveta samoupravne lokalne skupnosti k osnutku besedila pravnega posla.