12.700.399,15 EUROV ZA MARIBORSKI ROTOVŽ

Minister, pristojen za kulturo, izdaja na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) naslednji Sklep

 1. Odobri se sofinanciranje projekta »Center Rotovž«, ki se izvaja v obdobju od 2021do 2024, vlagatelja Mestne občina Maribor, v višini do 12.700.399,15 EUR, z besedo
  dvanajst milijonov sedemsto tisoč tristo devetindevetdeset 15/100 EUR, s proračunske
  postavke 131080 – Investicije v kulturi,
  in sicer v letu 2021 v višini do 2.000.000,00 EUR,
  v letu 2022 v predvideni višini do 7.000.000,00 EUR,
  v letu 2023 v predvideni višini do 3.577.132,00 EUR,
  v letu 2024 v predvideni višini do 123.267,15 EUR.
 2. Za realizacijo sklepa bo z izvajalcem sklenjena pogodba.
  Obrazložitev
  Ministrstvo za kulturo je 22. 11. 2021 prejelo vlogo Mestna občina Maribor za dodelitev
  interventnih sredstev za sofinanciranje projekta Center Rotovž, ki bo predvidoma zaključen v
  prvi polovici leta 2024. Po navedbah vlagatelja Center Rotovž ne bo le rešitev desetletja pereče
  prostorske in s tem razvojne problematike osrednje mestne knjižnice, temveč se z umeščanjem
  dela Umetnostne galerije Maribor v Center Rotovž naglaša polje moderne in sodobne likovne
  umetnosti in ustvarjalnih praks, za katere je bil v času Evropske prestolnice kulture 2012
  predviden, a nikoli zgrajen center MAKS, prav tako pa bo v Center Rotovž umeščen art kino, s
  čimer bo po dolgoletni stihiji v Mariboru in okolici nastalo nujno potrebno sodobno ustvarjalno in
  prezentacijsko središče avdiovizualnih vsebin. Mestna občina Maribor v vlogi opozarja na
  nujnost takojšnjega reševanja prostorskih pogojev kulturnih dejavnosti, ki bodo umeščene v
  Center Rotovž. Pogoji za delo Knjižnice Rotovž so bili tako slabi, da je bilo zaradi zagotovitve
  varnosti in zdravja zaposlenih treba prostore Knjižnice Rotovž izprazniti. Na novi lokaciji
  knjižnica sicer deluje, a v zelo okrnjeni obliki. Ker mesto Maribor in širša okolica nimata
  primernega prostora za prezentacijo moderne in sodobne likovne umetnosti in ustvarjalnih
  praks, ker ni infrastrukture, ki bi lahko povezovala projekte in razstave presežkov slovenske ter
  širšega mednarodnega spektra likovne in vizualne umetnosti, skupaj z vrhunskimi umetniškimi
  projekti s področja fotografije, oblikovanja in arhitekture, Maribor, regija in cela Slovenija
  izgubljajo stik s sodobno umetnostjo, saj se tokovi obračajo v druga urbana središča (tudi
  čezmejno, na primer v Gradec in Zagreb), slednje pa predstavlja nenadomestljivo škodo za
  Maribor in celotno regijo. Nujno je takojšnje ukrepanje, sicer bo Maribor izginil z zemljevida
  sodobne umetnosti. Ker v Mariboru in široki okolici sodobnega ustvarjalnega in
  prezentacijskega središča avdiovizualnih vsebin ni, prebivalcem Maribora in okolice ni
  omogočena trajna vključitev v filmske mreže, ki bi zagotavljala kvalitetne in umetniške filmske
  vsebine, kar je pomembno predvsem za široko populacijo mladih celotne severovzhodne
  2/2
  Slovenije, ki trenutno ne morejo spremljati filmskih dosežkov, saj z njimi niso aktivno v stiku in
  so zato prikrajšani za možnost polnega razvoja svojih potencialov. Nujno takojšnje ukrepanje bi
  preprečilo izgubo cele generacije mladih talentov. V svoji vlogi Mestna občina Maribor s tako
  argumentacijo nujnosti za navedena področja kulture utemeljuje vlogo za takojšnjo dodelitev
  interventnih sredstev do višine 50% vrednosti bodočega Centra Rotovž.
  Brez javnega poziva oziroma javnega razpisa lahko minister na podlagi 2. odstavka 102. člena
  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
  prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) izjemoma izda
  sklep o financiranju kulturnega projekta iz interventnih sredstev ministrstva, pristojnega za
  kulturo. Na tak način se lahko sofinancirajo tisti kulturni projekti, ki bi izpolnjevali pogoje za
  prijavo na javni poziv ali javni razpis ministrstva, pristojnega za kulturo, ali drugih oseb javnega
  prava na področju kulture, pa prijava zaradi objektivnih okoliščin, ki niso na strani vlagatelja, ni
  mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že potekel. Kulturne projekte, za katere vsebinsko
  ustrezen razpis ni predviden, lahko minister iz interventnih sredstev podpre le, kadar so
  utemeljeni z javnim interesom na področju kulture. Mestna občina Maribor projekta Center
  Rotovž ni mogla prijaviti na razpis oziroma poziv, saj je bil zadnji tak razpis za sofinanciranje
  večletnih projektov vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo, ki presega lokalni pomen, v
  letu 2013, v letu 2021 pa sploh ni bil predviden. Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi
  pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20,
  v nadaljevanju: IZOOPIZG) v prvem odstavku 3. člena določa, da vlada s sklepom na podlagi
  kriterijev, določenih v tem zakonu, na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, določi
  pomembne investicije. Seznam pomembnih investicij, sprejet s sklepom Vlade Republike
  Slovenije št. 41100-4/2020/8 z dne 18.6.2020 in št. 41100-4/2020/21 z dne 30. 9. 2020 pod
  številko 131 vsebuje tudi investicijo Center Rotovž. Na podlagi dejstva, da je bil Center Rotovž s
  citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije uvrščen med prednostne investicije, ki imajo zaradi
  hitrejšega oživljanja gospodarstva po epidemiji korone poseben pomen za Slovenijo, je šteti, da
  je javni interes za izvedbo projekta utemeljen. Javni interes na področju kulture pa je tudi
  nedvomno podan, saj gre za izgradnjo pomembnega regijskega kulturnega središča, s katerim
  bo rešena prostorska problematika osrednje mestne knjižnice, hkrati pa bodo ustvarjeni
  prostorski pogoji tudi za druge kulturne vsebine, predvsem za sodobno središče avdiovizualnih
  vsebin in prezentacijo moderne in sodobne likovne umetnosti in ustvarjalnih praks.
  Iz vseh zgoraj navedenih razlogov je minister v skladu s 102. členom ZUJIK odločil, kot je
  navedeno v 1. točki izreka tega sklepa.