Posvećenost strukturnim reformama

Foto: Rade Bakračević

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND.

Uspešan završetak drugog razmatranja ekonomskog programa Srbije – makrofinansijska stabilnost očuvana, srednjoročni izgledi rasta ostaju povolјni zahvalјujući posvećenosti vlasti strukturnim reformama

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) doneo je odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan Instrumentom za koordinaciju politike (The Policy Coordination Instrument – PCI). Prilikom donošenja odluke, konstatovano je da je Republika Srbija uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program. Ocenjeno je da je Srbija dobro prošla kroz pandemiju virusa korona i da je makrofinansijska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja. Snažan rast realnog bruto domaćeg proizvoda od 7,4 odsto u 2021. doprineo je i padu fiskalnog deficita i smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu, i u skladu je s povratkom na srednjoročni trend rasta iz perioda pre pandemije. Ocenjeno je i da je fiskalni rezultat u 2021. godini bio bolјi od očekivanog.

Kao i druge ekonomije sveta, i Srbija se suočava s posledicama sukoba u Ukrajini, koje utiču na niži rast globalne ekonomije, povećavaju globalne inflatorne pritiske i stvaraju veliku neizvesnost.

Odbor MMF-a istakao je da su u uslovima novih šokova na globalnom tržištu vlasti u Srbiji brzo reagovale kako bi očuvale finansijsku stabilnost u zemlјi, pomogle privredi da bolјe posluje u aktuelnim uslovima koje karakterišu međunarodne sankcije i poremećaji u globalnim lancima snabdevanja, kao i na ublažavanju prenošenja visokih globalnih cena primarnih proizvoda na domaće tržište. Nosioci politika u Srbiji strateški se bave i pitanjem obezbeđenja sigurne ponude energenata u ovim vanrednim okolnostima i potrebnim srednjoročnim reformama u energetskom sektoru. Adekvatno reagujući na inflatorne pritiske, Narodna banka Srbije je od aprila 2022. godine tri puta povećala referentnu kamatnu stopu. 

Izneta je procena da će zbog nižeg rasta spolјnotrgovinskih partnera i viših svetskih cena primarnih proizvoda, rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2022. godini iznositi oko 3,5 odsto.

Kako je navedeno u izveštajima koji su razmatrani na Odboru MMF-a, i pored neizvesnog okruženja, makrofinansijska stabilnost u Srbiji je očuvana, i zahvalјujući posvećenosti vlasti strukturnim reformama, srednjoročni izgledi rasta srpske privrede ostaju povolјni.

„Odluka Odbora MMF-a je očekivana i predstavlјa još jednu u nizu potvrda kredibiliteta ekonomske politike koju Srbija dosledno sprovodi. Srednjoročnim makroekonomskim okvirom koji MMF procenjuje za Srbiju projektovan je rast od četiri odsto u srednjem roku, inflacija koja je u okvirima cilјa Narodne banke Srbije u srednjem roku, kao i održive javne finansije. Projektovano je popravlјanje svih fiskalnih parametara, što uklјučuje i snažno opadajuću putanju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Projektovan je i kontinuitet visokih kapitalnih investicija, kao i stranih direktnih investicija. To znači da MMF i u aktuelnim uslovima očekuje kontinuitet dobrih politika u Srbiji i očuvanje stabilnosti”, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

U pogledu monetarne politike, ocenjeno je da je, reagujući na inflatorne pritiske, Narodna banka Srbije adekvatno pooštravala monetarnu politiku od oktobra 2021. godine, uklјučujući i povećanja referentne kamatne stope u 2022. godini na nivo od 2,5 odsto. Bazna inflacija se zadržala na znatno nižem nivou od ukupne inflacije, dok su inflaciona očekivanja u srednjem roku i dalјe usidrena, čemu je znatno doprinela očuvana relativna stabilnost deviznog kursa dinara. Ocenjuju da bi trebalo nastaviti s dalјim pooštravanjem monetarnih uslova ako to bude bilo potrebno. 

Ocenjeno je i da je bankarski sektor visoko kapitalizovan i likvidan. Pohvalјeno je odlučno reagovanje Narodne banke Srbije u slučaju Sberbanke Srbija, koje je omogućilo da se brzo završi transakcija kojom je ova banka postala deo jake domaće grupe s visokom kapitalizovanošću i snažnom pozicijom likvidnosti. Na taj način sprečeno je prelivanje eksternih šokova na domaći bankarski sektor i očuvano je poverenje u finansijski sistem. 

Odbor MMF-a je istakao da nosioci ekonomske politike u Srbiji treba da nastave sprovođenje planiranih strukturnih reformi, radi obezbeđenja dalјeg snažnog, održivog i inkluzivnog rasta.

Kao prioriteti politika za naredni period navode se očuvanje makrofiskalne i finansijske stabilnosti, uz ublažavanje uticaja eksternih šokova. 

„Za Narodnu banku Srbije prioriteti su poznati – obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku. U uslovima izraženih izazova iz međunarodnog okruženja, Narodna banka Srbije će nastaviti da pažlјivo odmerava i donosi odluke monetarne politike, pri čemu nam fleksibilnost našeg monetarnog okvira, koji smo sami kreirali, omogućava da reagujemo u najkraćem roku. Uprkos dodatnim, i možda najvećim izazovima do sada, očuvali smo punu finansijsku stabilnost, uz visoku kapitalizovanost i likvidnost našeg bankarskog sektora, kao i rekordno nizak nivo problematičnih kredita. Verujem da očuvani klјučni parametri za odbranu od šokova, poput deviznih rezervi i likvidnosti finansijskog sistema, uz strateške mere predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije u ovim izuzetnim okolnostima, jesu potvrda da ćemo uvek raditi u interesu naših građana i naše privrede”, zaklјučila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Aktuelni Instrument za koordinaciju politika odobren je Republici Srbiji 18. juna 2021. na period od 30 meseci, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Cilј savetodavnog programa jeste podrška bržem privrednom oporavku Republike Srbije od efekata pandemije, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i sprovođenju ambicioznog plana strukturnih reformi radi podsticanja visokog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku. Reforme koje su sadržane u programu odražavaju politiku i agendu nosilaca ekonomske politike u Srbiji i uklјučuju: učvršćivanje okvira fiskalne politike, jačanje upravlјanja državnim preduzećima, razvoj tržišta kapitala, dalјe jačanje procesa dinarizacije, pobolјšanje pružanja socijalne pomoći, kao i prelazak na zelenu ekonomiju. Program se razmatra u okviru redovnih polugodišnjih razmatranja. (B. Gulan)