ZAKLJUČILA SE JE 16. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

Maribor: 20. junij –

Foto: RADE BAKRAČEVIĆ – ŠTAJERSKE NOVICE

Pravkar se je zaključila 16. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Svetniki so obravnavali 26 točk dnevnega reda. Točke, ki so vezane na gradiva GMS – 346,
GMS – 329, GMS – 350, GMS – GMS 319, GMS – 321, GMS – 322, GMS – 323, GMS – 324,
GMS 326, GMS 328, GMS 332, GMS – 335, GMS – 338, GMS – 342 in GMS – 323 bodo
obravnavane v sklopu dopisne seje.

Umaknjene so bile točke Poslovanje Javnega holdinga Maribor d.o.o. v letu 2023 (GMS –
334), Odlok o upravljanju Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava (GMS – 352),
Sklep o določitvi prejemkov za člane nadzornega sveta in člane komisij NS v družbi Javni
holding Maribor d.o.o. (GMS – 351), točka Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega holdinga Maribor d.o.o. – skrajšani postopek (GMS – 333) pa je bila delno
umaknjena. Pri tej točki se je z amandmajem črtal 2. člen, potrdili so dokapitalizacijo.

Dve točki nista bili potrjeni. To sta Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju
Mestne občine Maribor (GMS – 348) in Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen
programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (GMS – 349).

Ostale obravnavane točke so bile sprejete. Med temi tudi Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem

prometu (GMS – 431). Točka je bila sprejeta po skrajšanem postopku. Po skrajšanem
postopku je bila sprejeta tudi točka Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zelenih
površinah na območju Mestne občine Maribor (GMS – 330) in Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Maribor (GMS – 347), sicer z
amandmajem.