Upravna enota Maribor v 1047 primerih pričela z ugotavljanjem prebivališča

(30.9.2020 Maribor) Upravna enota Maribor je na novinarski konferenci predstavila ugotovitve interne revizije na področju prijave stalnega in začasnega prebivališča. Od 81 naslovov, ki so bili predmet interne revizije so za 27 naslovov ugotovili sum fiktivnih prijav prebivališča. V 1.047 primerih bodo pričeli z ugotavljanjem prebivališča. Poleg ugotovitev interne revizije so predstavili tudi razloge za problematiko fiktivnih prijav prebivališča ter podali predloge za odpravo problema »fiktivnih« prijav.

Po izjavi predsednika Vlade Republike Slovenije g. Janez Janše, v kateri je predsednik vlade opozoril na problematiko fiktivnih prijav prebivališč na Upravni enoti Maribor, je načelnik Upravne enote Maribor odredil takojšno interno revizijo postopkov prijava/odjave stalnega in začasnega prebivališča.

Sprva so revidirali zgolj naslove na območju Upravne enote Maribor, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 50 oseb. Ko so ugotovili dva naslova za katera obstaja sum fiktivnih prijav, so razširili obseg revizije še na naslove, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 20 oseb. Kasneje so obseg revizije razširili še na naslove, ki so bili predmet zadnje kriminalistične preiskave s področja začasnih prijav tujcev in naslove na katere so bili opozorjeni ob zunanjem nadzoru Ministrstva za notranje zadeve.

Od 81 naslovov so za 27 naslovov ugotovili sum fiktivnih prijav prebivališča. V 1.047 primerih bodo pričeli z ugotavljanjem prebivališča, da ovržejo oziroma potrdijo sum fiktivne prijave. O svojih ugotovitvah so že seznanili kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije g. Janeza Janše, ministra za javno upravo g. Boštjana Koritnika in državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve, g. Franca Kanglerja, kot vodjo medresorske delovne skupine za preučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč. S seznamom naslovov, za katere je ugotovljen sum fiktivnih prijav prebivališč, so seznanili tudi Policijsko upravo Maribor in Finančni urad Maribor.

V poročilu upravna enota priznava, da opravičila za opuščanje postopkov ugotavljanja prebivališč, ni. Da je to njihova dolžnost, da so jo dolžni izvajati in da so v tem delu odpovedali. Hkrati pa tudi pojasnjujejo, zakaj je do tega prišlo, zakaj se v praksi ugotavljanje prebivališč ni izvedlo v čisto vseh primerih. Menijo, da ne gre za nedoslednost oziroma malomarnost javnih uslužbencev, temveč za sistemski, večletni in vse-državni problem, že dalj časa poznan vsem institucijam v državi, je/bo pa brez novih ukrepov, postal neobvladljiv. Menijo, da je ob tako velikem število postopkov, dolgotrajnosti in zapletenosti le teh ter z močno okrnjenimi kadrovskimi resursi, nemogoče izslediti vse fiktivne prijave.

Potrebno je ugotoviti, da trenutne rešitve preverjanja resničnosti prijav in ugotavljanja prebivališča navkljub dejstvu, da na papirju izpadejo odlično, v praksi na terenu ne delujejo. V praksi problem narašča in nesporno postaja neobvladljiva tegoba številnih državnih institucij (upravnih enot, centrov za socialno delo, vzgojno-izobraževalnih zavodov, policije …). Še posebej, ker je problematika fiktivnih prijav prebivališč tesno povezana z možnimi zlorabami socialnih transferjev, z zakonodajo o tujcih, neplačevanjem davkov, izkoriščanjem delovne sile in zadeva tako državljane, kot tudi tujce v RS.

Na upravni enoti so ob poznavanju problematike, predmetne zakonodaje, navodil in usmeritev resornega ministrstva ter na podlagi vsakodnevnih izkušenj, podali številne predloge za rešitev. Med drugim, da vse upravne enote opravijo interni nadzor vseh naslovov, kjer je prijavljenih 20 ali več oseb, saj bo le tako mogoče ugotoviti natančno število fiktivnih prijav na območju Republike Slovenije in razsežnosti problema.

Prepričani so, da bo na osnovi tega podatka tudi lažje definirati potrebne ukrepe, ki morajo po mnenju upravne enote strmeti v smer samodejne blokade novih prijav na naslovih, kjer je že prijavljeno večje število oseb, dokler se ne ugotovi ali že prijavljene osebe dejansko tam tudi prebivajo; ponovno uvedbo krajevne pristojnosti za prijavo stalnega in začasnega prebivališča; da ima oseba pravico prebivati na naslovu, naj bo dokazilo zgolj lastništvo oziroma najemna pogodba, razen za družinske člane; definirati primerno kvadraturo nastanitve za prijavo prebivališča; samodejna blokada na naslovih, kjer je vnesena prepoved prijave, dokler se prijave na naslovu ne uskladijo s sprejetimi normativi primerne kvadrature; uvesti sistem nadzora Finančne uprave RS nad pravilnostjo obračuna davkov, vezanih na oddajo nepremičnin v najem; navzkrižna povezava vseh registrov in njihova uskladitev za lažjo ter hitrejšo ugotovitev fiktivnih prijav prebivališč.