MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZAKLJUČIL 21. REDNO SEJO

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZAKLJUČIL 21. REDNO SEJO

Maribor, foto: Rade Bakračević

 (Maribor, 25. marec 2021) Mariborski mestni svet je zasedal na 21. redni seji, ki je zaradi epidemioloških razmer tudi tokrat potekala na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Določena gradiva bodo mestni svetniki obravnavali na dopisni seji, ki bo predvidoma prihodnji teden. v Mestni svetniki so se seznanili z občinskim programom varstva okolja MOM za obdobje 2021-2030 (GMS – 412) in ga po daljši razpravi tudi sprejeli. Občinski program varstva okolja (OPVO) je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Namen programa je usmerjanje izvajanja dejavnosti varstva okolja, povezovanje deležnikov in omogočanje izvrševanja zadanih ukrepov. S svojimi usmeritvami in ukrepi vpliva na izvajanje dejavnosti občine na številnih z okoljem povezanih področjih. OPVO je izdelan za obdobje 2021-2030, razdeljen je na 8 prioritetnih okoljskih področij in skupno horizontalno povezovalno področje, in sicer: 1. Podnebne spremembe 2. Ohranjanje naravnega okolja in skrb za biotsko raznovrstnost 3. Zagotavljanje kakovosti tal 4. Vode 5. Zagotavljanje kakovosti zraka 6. Krožno gospodarjenje 2 7. Regenerativno prostorsko načrtovanje in trajnostna raba prostora 8. Varstvo pred drugimi okoljskimi tveganji 9. Horizontalna integracija in izvajanje programa Pri vsakem področju so določeni strateški in operativni cilji, vsebine pa so obravnavane v luči izzivov, ki izhajajo iz trenutnega stanja ter iz vidika priložnosti za reševanje ključnih okoljskih problemov. v Mestni svet je obravnaval in sprejel tudi Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor (GMS – 389) in Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor (GMS – 390), oba v drugi obravnavi. S prvim odlokom bo MOM uvedla izbirno gospodarsko javno službo upravljanja začasnih parkirišč in garaž. Podjetje v 100-odstotni občinski lasti dobi koncesijo za upravljanje s parkirišči in garažami na lokacijah: – Razlagova ulica, – Ulica heroja Bračiča, – Garažna hiša v ulici Pohorskega odreda (sever in jug), – Parkirišče pri Dvorani Tabor, – Parkirišče pri Kovinarju, – Parkirišče pri Regionalni razvoni agenciji Podravje, – Parkirišče v Jezdarski ulici, – Parkirišče pri Ljudskem vrtu, – Parkirišče pod Koroškim mostom ter, – Parkirišče pri Strojni. MO Maribor si prizadeva v prvi vrsti za ureditev parkirnih površin in šele nato uvedbo plačila parkirnine. V drugem branju odlokov so se upoštevale pripombe in pobude, ki so jih mestni svetniki podali na 20. redni seji. Ena od pobud se je nanašala na pripravo predvidenega cenika izvajanja javne službe z upoštevanjem lokacije parkirišča ter z upoštevanjem kategorij uporabnikov parkirišča. V predvidenem ceniku so opredeljene posebne kategorije uporabnikov parkirišč, to je okoliških stanovalcev ter zaposlenih na Mestni občini Maribor, kakor tudi uporabnikov, ki so člani športnih društev in upokojencev, katerim se priznajo popusti pri plačilu parkirnine. 3 Predviden cenik je nastal na podlagi primerjalne analize podobnih parkirišč in garaž ob upoštevanju lokacije in stanja parkirišča in vsebuje cene, ki so nižje kot na primerljivih parkiriščih. V tej fazi gre torej za primerljive cene, za točne cene parkiranja in druge podrobnosti glede upravljanja se bosta občina in koncesionar namreč dogovorila s koncesijsko pogodbo. v Mestni svetniki so na današnji seji v prvem branju sprejeli odlok o turističnem vodenju na turističnem območju MO Maribor (GMS – 414), ki določa program in pogoje za izvajanje turističnega vodenja, usposabljanje in način pridobitve licence za turističnega vodnika, vodenje registra turističnih vodnikov, nadzor nad izvajanjem odloka ter kazenske določbe v primeru kršitev določil iz odloka. Hkrati odlok odpravlja določila, ki so oteževala korektno izvajanje vodniške službe. Mestni svet se je seznanil še z realizacijo Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MO Maribor (GMS – 416) in sprejel tako letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2020 (GMS – 410) kot tudi rebalans Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor 2021, Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor (GMS – 409). v Predlogi zapisnikov in gradiva, navedena v nadaljevanju, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor in so bila napovedana za obravnavo na 21. redni seji, izpolnjujejo pa poslovniška določila, da so lahko obravnavana na dopisni seji, bodo mestnim svetnikom v odločanje predložena na dopisni seji. Mestni svetniki bodo na dopisni seji obravnavali: · Potrditev zapisnika 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (predlog zapisnika 6. izredne seje), potrditev zapisnika 20. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (predlog zapisnika 20. redne seje) in potrditev zapisnikov 24. in 25. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (predlog zapisnika 24. dopisne seje in predlog zapisnika 25. dopisne seje) · Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor GMS – 408 · Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v Mestni občini Maribor GMS – 411 4 · Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 415 · Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021 – skrajšan postopek GMS – 417