Bitka za selo, bitka za Srbiju

 Agrar Srbije je devastiran, nije konkurentan na svetskom tržištu, a za poslednje tri i po decenije ima rast proizvodnje od samo 0,45 odsto. Sve strategije do sada, koje je donosio gotovo svaki ministar poljoprivrede (sad je 14 od 2000. godine) obećavale su čak i dvocifren godišnji rast. Uglavnom smo imali obrnuto! Bilo je i subvencija koje nisu donele očekivane rezultate. Primer je za razvoj stočarstva od 2016. do 2018. godine kada je Državna revoizorska institucija utvrdila da je potrošeno 28 milijardi dinara namenskih subvencija, a da poboljšanja stanja u stočarstvu nema, ali nit raga parama gd esu utrošdene!

Piše: Branislav Gulan 

Nijedna agrarna strategija koja je donošena poslednjih decenija nije se ostvarila u praksi. To su sve  biel samo želje. Poslednja koja je doneeta 2014.  godine pa važi do 2024. godine, predvidja godišnji rast proizvodnjje od 9,1 odsto, ili u lošijim godinama 6,1 odsto. To je bio plan želja na papiru, a u 2021. godini agrar Srbije je imao pad od pet odsto! Najteže stanje  je u stočarstvu u kome več nekoliko decenija godišnja proizvdonja opada dva do tri odsto. Najbolji prikaz stanja je danas kada stočari ne mogu da prodaju junad, ni u zemlji, a nema stručnjaka koji bi to uradili u svetu. Srbija je od izvznika mesa, osala zavisna od uvoza.

Cena kilograma žive mere svinja je ispod svakog cenovnog nivoa i kreće se oko 170 dinara. A, proizvodnja nam je na nivou 1955. godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku  u oborima ima tek oko 2,7 miliona tovljenika (pre dve i po dedcenije bilo je 5,4 miliona grla). Stočari kažu da ih ima manje od dva miliona! Inače, srednje razvijene zemlje u Evropi treba da imaju svinja koliko i stanovnika. Analitičari ističu da bi sad Srbija morala morala da ima bar 6,5 milioa tvoljenika! Zato FAO upozorava Srbiju da će uskoro od nekadašnjeg izvoznika mesa postati zavisna od njegovo uvoza! Srbiji je hitnoi potreanbn novi koncept agara. To znači da reforma agrarne politike kroz akciju, treba da doprinese rastu konkurentnosti porodičnih komercijalnih gazdinstava. To predstavlja i brigu o selu i njegovom razvoju u narednim vremenima. Da bi bili uspešni u agaru kapotial mora da se obrtće najmanje 50 puta godišnje. To je u Srbiji sad samo dva do tri puta.

Za promenu stanja na selu i poljoprivredi neophodna je politička volja, upo­rnost i istrajnost. Srbiji je potrebna akcija, u novoj strategiji, odnosno novom konceptu sprovodjenja agrarne politike. Za sada se zračak nade vidi se u  akcijama koje ministarstvo za brigu o selu, a koje vodi Milan Krkobabić. Ali, za oporavak je potrebno najmanje pola veka. Jer, više od toga selo je bilo devastirano. Ništa se neće uraditi za jedan ministarski mandat pa ni za nekoliko njih na potpunom oporavku. Sve mere treba da se istovremeno sprovode na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom niovu. To je prvi preduslov za zaustavljanje negativnih tendencija u ovoj oblasti. Ovo je od posebnog značaja za izjednačavanje regionalne nerazvijenosti kojoj je odnos 1:22!

Dakle, bitka za selo je bitka za Srbiju. To znači, spsavanje sela je i spasavanje Srbije. Ta bitka za selo morlaa bi da se vodi sa novom razvojnom filozofijom. Znači da nema perspektivnog sela, bez ambulante, doma kulture, obdaništa, igrališta, škole, crkve, pošte, internet mreže... Potrebni su i dobri regionalni, lokalni i atarski putevi, ispravna voda za piće, kanalizaciona mreža. To su sve pretpostavke da ljudi ostanu da žive na selu. Opstanak sela zavisi od mladih da li hoće da ostanu da žive u njemu, mlade devojke da rađaju decu, da budu pune staje goveda… Posebna pažnja mora se posvetiti svršenim učenicima srednjih poljoprivrednih škola da ostaju na selu. Takvih mladih na kraju svake školske godine u poljoporivrednik pškolaam u zemlji (ima ih oko 50) bude oko 2.500. Ako ostanu na selu biće to veliki uspeh. Jer, njihove porodice su uglavnom na selu, imaju njive pa ne moraju da ih kupuju, dakle, samo da ostanu u selim i da proizvode hranu. Treba im omogućiti da to što proizvedu da mogu da prodaju i naplate. Dakle, razlika između nekadašnjih i današnjih zadruga u Srbiji je u tome što se nekada u zadrugu unosila sva imovina, kuća, zemlja, traktori, mehanizacija…

U zemlji danas imamo 5,1 milioan hektara. Od toga je obradivo 4,1 milioan hetkara, dok se koristi 3.476.000 hehektara njiva. U današnej zadruge unjoisi se samo svoj proizvod, dakle, novostvorena vrednost da bi se prodala. U zemnlji danas imamjo 565.000 gazdinstava. Posebnu pažnju treba posvetiti malim proizvođačiam hrane, a mi takvih koji obrađuju do dva hektara imamo čak 217.623 poljoiprivrednbika. Danas je najveći problem kako prodati to što se proizvede i naplatiti. Trenutno u stajama imamo samodvadesetak hiljada jundi koja čekaju kupce. Bilo bi dobro sad da se formiaju specijalizovane zemljoradničke zadruge koje bi se bavile izozom. Bio bi to prelazni period dok se ne stvore giganti za te poslove kao što su nekad bili ,,Geneks,”, ,,Progres” i slične firme. Početak spavanja sela krenuo je 2017. godine kada je počela promena zadružne mape Srbije. Za pet godina osnovano je oko 1.100 novih zadruga. Dakle, vraćen je zadružni duh u Srbiji. Imovina nije jer siromašna država još uvek nema toliko para, koliko je potrebno za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata. Procenujue se da da trea najmanej dve milijarde evra! Ali, je još veći probpolem kako to u praksi ostvariti? Da bi se ostvgario novi konncept agara Srbije potrebno je stvoriti takve ,mere na republičkom i lokalnoim nivou koej imati podršku ljudi koji tamožive, a to je najmanjejui čak 48 odsto stanovništva!

Deo njiva u Srbiji obradjuje se na prastari način

Mere za regionalni razvoj

Neophodne mere koje treba preduzimati za ostvarivanje ciljeva i priori­te­tnih pravaca razvoja u regionalnom i razvoju agrara Srbije su:

Agrar Srbije za poslednje tri i po decenije imao je stopu rasta od samo 0,45 odsto. Od 2000. godine do danas vodi ga 14 ministara! Važeća Strategija razvoja poljoprivrede od 2014. do 2024. godine napisana je na 145 strana (delo je 200 naših eksperata u ovoj oblasti) predviđa dve nerealne stope rasta. Jednu od 9,1 odsto, a drugu blažu od 6,1 odsto godišnje. U prvoj 2015. godini primene pad je bio osam odsto, zatim u 2016. godini rast od osam odsto, pa u 2017. godini pad od oko 10,7 odsto (tada je suša unišla trećinu agrarne poroizvodnje vredne oko 1,5 milijardi dolara)! U 2018. godini rast je bio oko 17 osto, a u 2019. godini agar je bio jedina grana u Srbiji sa padom proizvodnje od 0,1 odsto.U 2020. godini, kada je korona vladala ovim prostorima, agrar je uz sve teškoće pokazao vitalnost, pa se procenjuje rast na oko 4,6 odsto. Posle toga već u 2021. godini agara je imao pad od pet odsto proizvdonje. Ali, i pored gibanja, agara je u godinjamka krize, dao doprinos da imamo dovoljno hrane za sebe, pa i izvoz, koji se procenjuje na oko tri milijarde dolara (u 2019. godini to je bilo 3,62 milijarde dolara, pa 2021. godini 4,9 milijardi dolara, dok je razmena za deset meseci 2022. godine bila 5,7 milijardi dolara). Dakle, ni ove godine nije se radilo niti se ostvarila validna strategija koja važi od 2014. do 2024 godine. Postojeća Strategija razvoja poljoprivrede Srbije od 2014. do 2024. godine je nerealna, netačna i zato neostvariva, kaže eks savezni ministar poljoprivrede Jugoslavije dr Koviljko Lovre. Ona pravi štetu koja se jedino može ispraviti novom agrarnom i socijalnom reformom, pre svega, sa realnim podacima i pretpostavkama. U tome je potrebno koristiti realne podatke, sa fokusom na reindustrijalizaciju i porodična gazdinstva (ima ih oko 565.000), sa osloncem na sopstvene snage! Jer, „ako ne želimo ništa da promenimo, sve će se promeniti“, a sada je već pet minuta do dvanaest za takvu akciju!

Sela čekaju bržu akciju u obnovi od nadležnog ministarstva

U zakon uneti 4.700 sela u Srbiji

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da sela u kojima živi gotovo 48 odsto stanovništva Srbije nisu definisana u zakonu i najavio da će zato predložiti Zakon o selu. On je precizirao da će inicirati izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije i to u delu teritorijalnih jedinica – gradova, opština i naseljenih mesta. Krkobabić ističe za javnost da su ta naseljena mesta, kojih ima oko 4.700, u stvari sela i naveo da treba precizno definisati koje će biti nadležnosti novoformiranih seoskih opština. Kako je saopšteno iz kabienta ministra, ističe se da Srbija ima 145 opština, a susedne Hrvatska i Slovenija, koje su teritorijalno manje od Srbije, imaju čak 429 opština, odnosno više od 210 opština. “Nije poenta samo u pojmu opštine, nego šta ta pojam nosi. Moramo da vratimo selu nadležnosti koje mu pripadaju i to su ključne stvari koje ću lično da iniciram i kojima će se Ministarstvo za brigu o selu baviti”, rekao je Krkobabić

Po­sle toga sledi niz aktivnosti kao što su: 

–           donošenje deklaracije Narodne skupštine Srbije o radikalnom zaokretu ka ra­zvoju sela i poljoprivrede. To bi trebalo doneti konsenzusom u parlamentu – uz pu­nu sa­glasnost svih poslaničkih klubova;

–           pored deklaracije treba doneti strateška dokumenta razvoja sela i poljopri­vrede u skupštini s jasno definisanim ciljevima, pravcima, prioritetima razvoja i ko­nkre­tnim merama za njihovo ostvarivanje;

–           sve ovo treba da prati i snažna materijalna podrška na svim nivoima nadle­žnih in­stitucija, pre svega, agrarnog budžeta (postoji zakon da to bude pet odsto budžeta, ali se nepoštuje) razvojnih fondova s ja­sno ra­zra­đe­nim merama agrarne i ruralne politike i konkretnim, pro­fi­ta­bi­lnim razvojnim pro­gra­mima u seoskim područjima. Za to je potrebno da postoji i agrarna banka, kao svuda u svetu. Agrarni budžet treba da iznosi najmanej 10 odsto, koliko je I učlešće BDP poljoprivrede u agraru Srbije;

–          posebno ističemo neophodnost namenskog, racionalnog i ekonomski opravda­nog ko­rišćenja i onako oskudnih finansijskih – budžetskih i fondovskih sredstava. Sr­bi­ja ima značajan fizički kapital – obradive površine (oko 4,1 miliona hektara, a koristi se 3,47 miliona hektara), livade, pa­šnja­ke, šume, vo­de, a takođe i ljudski kapital. Jedino je og­ra­ničen – finansijski ka­pi­tal. Zbog toga mora se zaoštriti ekonomisanje ovim kapitalom, pre svega, namenskim i racionalnim korišćenjem, kao i pra­će­njem njegovog efektuiranja u dužem i kraćem periodu;

–           i s tim u vezi podsetili bismo na komentar italijanskog pisca Lampeduze (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1896–1957) u ro­ma­nu Le­o­pard: „ako ne želimo ništa da promenimo, sve će se promeniti“, a sada je već pet minuta do dvanaest;

Na lokalnom nivou

–           Brzo doneti strateška dokumenta lokalnog i seoskog razvoja u svakoj sre­di­ni, s jasno definisanim ciljevima, prioritetima i programima razvoja;

–           Konkretnim i detaljno razrađenim merama za njihovo ostvarivanje uz neo­phodnost fo­rmiranja agrarnog budžeta na gradskom i opštinskom nivou. Pa­ra­lelno s tim po­tre­bno je formirati ekspertske timove tzv. LOKALNE AKCIONE GRUPE (LAG) na tom nivou;

–           Izvršiti analizu i snimanje stanja prirodnih i ljudskih resursa u selima po opšti­nama, tzv. mapiranje. Izabrati proizvodne programe prilagođene prirodnim uslo­vima i tradiciji proizvođača. Na teritoriji opštine to moraju biti pro­fi­ta­bi­lni programi, tržišno i izvozno orijentisani, zasnovani na komparativnim pre­dno­stima rejona – radi smanjenja troškova i povećanja konkurentnosti. S obzirom na iz­ra­žene klimatske promene, s jedne, i agrohemijske i pedološke promene, s dru­ge strane, treba razmotriti mogućnost uvođenja novih biljnih vrsta i sorata koje se mo­gu prilagoditi novim uslovima, uz primenu novih tehnologija;

–           Iznalaženje finansijskih sredstava, pre svega, iz sopstvenih izvora, odnosno op­šti­nskih prihoda.Progresivno oporezivanje bogatijih slojeva, odnosno građa­na. Po­je­dine opštine i gradovi, već nekoliko godina, imaju solidne prihode od izdavanja dr­žavne zemlje u zakup. Zar se od tih prihoda nije moglo izdvojiti 5–10 odsto u ru­ra­lni budžet. Ni zakonska obaveza od pet odsto novca iz ukupnog budžeta za agrar se nije ostvarivala. Tu su i ino fondacije, pre svega, i IPARD fo­n­dovi;

–           Dobro je što smo krenuli u novu organiazciju zadrugarstva u Srbiji. Država je prepoznale probleme kao i da ih može rešavati kroz razvoj zadrugarstva. To pokazuju i postignuti rezultati. To tr3ebga doraditi doi toga da yadruge imaju novi koncept  yatvorengoi kruga od njive do trpeye. To se ne mo’e ostvarfiti ako one ne budu imale preradjvia;ku industriju. Nju treba vratiti zadrugama, kako je to svuda u svetu. A, to se odnosi na delove Srbije koji ostaju prazni. Posebno na jugu Srbije i pograničnim područjima. Cilj je ujednačen regionalni razvoj. Vraćen je duh zadrugarstva, ponudili smo nove projekte u zemljoradničkom zadrugarstvu – no­vi mo­del zadruge, zasnovan na ZADRUŽNIM I ETIČKIM vrednostima i pri­nci­pima. Srbija je bila zemlja u kojoj se godišnje gasilo 100 zadruga. U Srbiji je tek pre pet godina godine dat politički signal za razvoj zadrugarstva.Od tada do danas osnovano je blizu 1.100 novih zadruga. Prvi put u razvoj zadrugarstva uložen je bespovratni novac, za to vreme, do kraja 2022. godine bespovratno je dodeljen novac od 2,2 milijardi dinara. Te pare dobileo je 207 starih i novih zadruga. Novac je pomogao i poboljšao život blizu 10.000  porodica.

Treba pomoći da se otvaraju prodavnice. Jer, u više od 1.000 danas nema prodavnica (čak ni u naseljima gde se razvija seoski turizam) u 2.000 njih nema pošta, zatim ima 50.000 praznih kuća koje nemaju vlasnike ,a u 150.000 još niko ne živi…

– Dakle, interesovanje postoji. Već je dodeleljeno za mlade  do 45 godina starosti koji poriv put rešavaju stambgeni problem, više od 1.100 tih praznih kuca u Selima Srbije. Dakle, rešen je problem tih porodica I povešćanj je borj stganovhnika na selu. Ide se u osnivanje specijalizovanih, a već imamo i četiri složene zadruge. Država će u prve tri godine za razvoj zadrugarstva bespovratno uložiti 25 miliona evra! Cilj je da se pomognu mali, sitni proizvođači. A, u zemlji imamo 217.623 proizvođača sa posedom do dva hektara;

–           Razvoj klastera i udruživanje subjekata po fazama proizvodnje, od trpeze do nji­ve, u zatvorenoim ciklusu. Znači potrebno je jačanje horizontalne i vertikalne koordinacije, s obzirom na to da su ove veze po­ki­dane tokom procesa privatizacije, u proteklih 30 godina, a nove ni­su izgrađene;

–           Intenzivirati saradnju s dijasporom. U svetu postoji 4,5 miliona ljudi sa ovih prostora koji imaju kapital od 84 milijarde dolara. Svake godine treba održavati radne sastanke lokalne samouprave sa dijasporom na temu mogućnosti njihovog investiranja u konkretne razvojne programe koje nudi lokalna samouprava ili pak koje oni nu­de. Ovaj model je dao dobre rezultate u Kini, Tajlandu, Kipru, Iz­ra­elu. Zašto da lo­kalne samouprave ne budu istrajne u saradnji s dijasporom. Mo­ramo učiniti sve što je u našoj moći da oni, ali i mi, prepoznamo obostrane in­terese u toj saradnji. Treba osnivati ,,srpske kuće“ u mestima gde oni žive gde bi se kupovali proizvodi sa naših njiva i iz naše prerađivačke industrije;

–           Predlaže se formiranje razvojne banke dijaspore, gde bi oni deponovali sre­dstva, fo­rmirali upravni, nadzorni odbor i skupštinu. Od svojih članova izabrali bi di­re­kto­ra i utvrdili kriterijume za raspodelu tog novca, zatim vo­dili računa o na­me­nskom korišćenju istog kao i o njegovom efektuiranju, pre svega, s ekonomskog stanovišta. U prioritetu ove institucije bili bi pro­grami i projekti koji se od­no­se na selo i poljoprivredu. Od stranih direktnih investicija koje su dolazile u Srbiju posle 2000. godine u agrar je odlazilo samo 0,6 do najviše 1,7 odsto novca od SDI;

–           Imamo 4.709 naselja – sela u Srbiji. Od toga njih 1.200 je u fazi nestajanja. U 1.034 naselja – sela ima manje od po 100 stanovnika. U 86 odsto sela opada broj stanovnika. Treba stvarati uslove za razvoj malih i srednjih preduzeća u vanpoljoprivrednim de­latnostima koje senaslanjaju na poljoprivredu, zatim za razvoj zana­tstva, kućne ra­di­nosti, konsultantskih usluga, seoskog turizma, itd. Netreba ulagati novac u svako selo. Ali, se mora to uraditi u onim selima koja imaju šanse za opstanak, ostanak i samoodrživost!

 • Prema istraživanju podataka u statistici Srbije od 1834. godine, od tada pa do pre pola decenije čak 345 naselja imaju manje stanovnika nego što je bilo te ustaničke 1834. godine. Ukupan broj uporedivih naselja je 2.441, što znači da gotovo trećina Srbije danas ima manje stanovnika nego  kada je ona bila naseljavana. Veruje se da je taj broj danas udvostručen! To je tada stanovništvo bilo izrazito mlado, prosečne starosti od 20 i manje godina. Sada je u većini naselja –  sela ono izrazito staro, u većini ima više od 61 godine u proseku;

–           Besplatno davati građevinsko zemljište, ili uz što je moguće nižu cenu za ot­po­či­njanje preduzetničkog poduhvata. Pojednostaviti procedure za dobijanje neophodnih dozvola, najduže 5–7 dana. Oslobađati nove firme, 2–3 godine, op­šti­nskih po­re­za i doprinosa, dok ne stanu na noge, a onda će se prihodi u opštinskim bu­džetima uvećava­ti. Davati im dobre lokacije i besplatnu infrastrukturu. Njihova je obaveza da imaju pro­gram zaštite životne sredine i da zapošljavaju ne­za­po­sle­ne s teritorije opšti­ne. Sve to medijski i marketinški dobro propratiti.

–           Lobiranje za svoju sredinu treba obavljati institucionalno i vaninstituci­o­na­lno. Koristiti sve moguće kanale i veze za privlačenje ino i domaćih pa­rtne­ra u so­pstve­nu sredinu. Aktivirati intelektualni kapital – znanje – u ovoj oblasti na svim ni­voima, po­sebno lokalnom u proizvodnji, uslugama, ali i u administraciji. Ovde uklju­čiti mlade visokoobrazovane stručnjake s evidencije nacionalne službe za za­po­šljavanje (Imamo oko 22.000 nezaposlenih agrarnih stručnjaka). To je mrtav kapital od 1,5 milijardi dolara koji je uložen u njihovo školovanje). Cilj je da zajedno sa starijim kolegama analiziraju stanje, rade programe, biznis pla­nove, studije slučaja itd., stvarati uslove za zapošljavanje nezaposlenih in­že­nje­ra, ekonomista, pravnika, prehrambenih tehnologa, in­fo­rma­tičara, veterinara, le­ka­ra i drugih struka. Davati im besplatne placeve za kuće ili stanove, adaptirati im na­puštene kuće, useljavati ih u njih, kako bi ostali na selu. Posebno se treba angažovati u srednjim poljoprivrednim školama (ima ih više od 50) kako bi mladi posle završetka škole ostajali u selu na imanjima roditelja da rade. Cilj mora biti da u selu ostanu mladi posle završetka srednjih poljoprivrednih škola. Takvih godišnje ima oko 2.500 u Srbiji. Potiču sa sela, roditelji im imaju njive, pa samo da primene znanje stečeno usrednjoj školi, ili posle na fakultetu, radom na sopstvenim posedima. Cilj je da postanu robni proizvođači;

–           Obavezna obuka na lokalnom nivou stanovništva, posebno proizvođača u zi­mskom periodu u organizaciji i finansiranju lokalne samouprave. To treba da bu­du seminari iz agronomije, ekonomije, prava, informatike, zdravstva, pre­hra­mbene tehnologije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, turizma, mo­de­rni­zacije lo­ka­lne samouprave, itd. To je neophodno u XXI veku radi povećanja od­r­žive konku­re­ntno­sti na lokalnom nivou. Danas i sve dok bude bilo korone treba prilagoditi on lajn programima;

–           Moraju se adaptirati postojeći (domovi kulture ima ih u oko 60 odsto naselja), zadružni domovi i zapuštene ško­le. Mogu se privesti prvobitnoj nameni ili ih pretvoriti u etno centre, mu­zeje sa seoskim sadržajima, ugostiteljske objekte s lokalnim specijalitetima, fi­skulturne sale itd… S tim u vezi postavlja se pitanje mogu li se oni sa­mo­fi­nansirati ili je neophodna budžetska podrška lokalne samouprave? Infrastruktura je neophodna i sta­­rima i mladima na selu. Ovde posebnu ulo­gu imaju mesne zajednice s projektima iz infrastrukture, školstva zdravstva, spo­rtskih, lovačkih, kulturnih aktivnosti, itd;

–           Imaju li lokalni biznismeni i uspešni preduzetnici i društvenu odgovo­rnost u razvoju sopstvene sredine? Više koristiti mogućnosti jačanja javnog i privatnog pa­rtnerstva na lo­ka­lnom nivou. Podsticati zasnivanje brakova i rađanje de­ce. Jer, u Srbiji je do pojave Korone godišnje umiralo oko 102.000 žitelja, a radjalo se i se manje od 65.000 beba!_Rađanje je na nivou od 1914. godine, na početku Prvog svetskog rata, što je katastrofalno! U 2021. godini više je umrlo nego što se rodilo u Srbiji čak 75.000 ljudi!

 • Za postizanje boljih rezultata u većoj agrarnoj proizvodnji (godišnja vrednost se kreće od četiri do pet milijardi dolara, zavisno od ćudi Boga) potrebno je da mali proizvođači sa prosekom 2,5 hektara postanu robni proizvođači! Jer, u Srbiji ima čak 217.623 poljoprivrednika sa posedom veličine do dva hektara. Kako od toga živeti. Svi oni su na pragu do penzije, a kada je dobiju to je sada manje od 100 evra. Kako od toga živeti?
 • U 2021. godini u agraru je bilo 99.829 osiguranika i 150.601 agrarnih penzionera. Trenutni iznos minimalne poljoprivredne penzije je 13.725 dinara. On nije znatno veći od iznosa novčane socijalen pomoći za jednog odraslog – 9.580 dinara, navode izd Fiskalnog saveta SRbie;
 • Vrednost agrarne proizvodnje u Srbiji po hektaru je oko 1.000 evra. To je veoma malo i na nivou nisko razvijenih zemalja. Godišnja vrednost agrarane proizvodnje krće se kreće oko pet milijardi dolara. Potrebno je više akcija na svim nivoima, posebno na lokalnom. Ako budemo imali I sprovodili novi koncept poljoprvirede, u kome će se kaptial obrati godišnje najmanej 50 puta, imamo šanse da prihod po hektaru prvo stigne na 5.000, pa zutim na 10.000 dolara;

Gde se Srbija danas nalazi najbolje poređenje je sa Slovenijom koja je bila članica SFRJ: ona ima 2,1 miliona stanovnika i bruto domaći proizvod vredan blizu 60 milijardi dolara. Nacionalni dohodak po stanovniku je 34.100 dolara! Ako, pogledamo Srbiju danas, sa oko 6,5 miliona stanvonika, BDP je blizu 54 milijarde dolara i nacionalni dohodak je oko 7.000 dolara po stanovniku!?

– Učešće poljoprivrede u BDP Slovenije je jedan odsto u 2021. godini, a u Srbiji do 10 odsto! Inače, sumirajući rezultate u 2020. godini, vidi se da je to bila iznad prosečna agrarna proizvodnja, sa rastom čak od 4,6 odsto, šti je više nego dobro i to se retko dešava. Kada je reč o Srbiji danas i to je karakteristika nerazvijenih zemalja;

– Kada je reč o zadrugarstvu u Sloveniji ima 60 zadruga, 15.000 zadrugara i 45.000 kooperanata. Mladi bračni parovi ako ostaju da nasleđuju roditelje dobijaju po 45.000 evra. Ako samo jedan od parova hoće da radi u nekoj firmi i da istovremeno obrađuje roditeljsku zemlju, dobija po 18.500 evra!

 • Zadružni sistem Srbije iz dana u dan je sve jači, jer smo proces gašenja zadruga preokrenuli u novu nadu i šansu za ekonomsku egzistenciju više desetina hiljada domaćinstava. Danas u Srbiji oko 35.000 zadrugara i više od 100.000 kooperanata. Registrovano je oko 4.500 zadruga, od čega su 2.500 aktivne, a od toga je 2.000 poljoprivrednih. To je veliki potencijal koji može da bude snažna poluga ekonomskog razvoja, pre svega, sela Srbije. Zadruge i zadrugari danas čine veoma jak svetski ekonomski sistem koji okuplja oko milijardu ljudi i 280 miliona zaposlenih u svim sferama privrednih aktivnosti: poljoprivredi, trgovini, zanatstvu, uslugama;

– Prosečne subvencije po hektaru u Sloveniji su veće od 500 evra, a u EU se kreću do 900 evra po hektaru! U Srbiji one su oko 70 evra. U tom finansijskom raskoraku se nalazi i uzrok zašto su oni konkurentni, a mi nismo!

Izazov EU

Poljoprivreda Srbije se nalazi pred velikim izazovom koji nameće pristupanje Evropskoj uniji. Neophodno je izvršiti brojne promene, kao što su promene u strukturi proizvodnje, organizovanju poljoprivrednih gazdinstava, upravljanju resursima, sistemu kontrole proizvodnje, pristupu tržištu, odnosu prema očuvanju životne sredine, ruralnom razvoju i usvajanju evropskih standarda. Evropska komisija je u septembru 2004. godine predložila uspostavljanje novog instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2007–2013) koji je namenjen pružanju podrške zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima za članstvo.

Aktuelna situacija u poljoprivredi Srbije i mogući pravci razvoja:        

 • U procenama efekata liberalizacije na poljoprivredu Srbije moraju se analizirati svi faktori koji mogu uticati na evoluciju poljoprivrede, ne samo u Srbiji već i na globalnom planu. Prvi su takozvani spoljni faktori, jer se oni ne menjaju pod uticajem agrarne politike u Srbiji. To su na primer rast ili smanjenje populacije, makroekonomska kretanja, preferencije potrošača, razvoj tehnologija u poljoprivredi, uslovi životne sredine, kretanja na svetskom tržištu;
 • Drugi su unutrašnji faktori, to jest oni koji su vezani za različite politike. Još uvek je nepoznato da li će Srbija kreirati svoju nacionalnu politiku u oblasti poljoprivrede ili će po ulasku u EU prihvatiti i primenjivati CAP. Da li će Srbija ući u STO pre ulaska u EU, ili će biti jedina zemlja koja je ušla u STO posle ulaska u EU? Zatim, da li će potpisati i sprovoditi različite bilateralne ugovore u oblasti poljoprivrede, kao i drugim oblastima, koje direktno ili indirektno utiču na poljoprivredu (obnoviljivi izvori energije, zaštita životne sredine, politika konkurentnosti…). Sve ovo je veoma bitno za projekta koji mi radimo na duže staze!
 • Liberalizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda koja je usvojena na osnovu prelaznog Trgovinskog sporazuma u Srbiji, nije nastupila u skladu sa procesom koji se javlja kao odgovor na stanje u privredi i poljoprivredi u određenom stepenu razvoja proizvodnje, tržišta i sposobnosti svih učesnika u sektoru, već kao proces postavljen sporazumom. Poljoprivredni sektor nije dostigao nivo konkurentnosti koji bi omogućio ravnopravno suočavanje s konkurecijom’ Jer, Srbija po hetkaru ima vrednost proizvodnje samo 1.000 dolara, a Holandija recimo 24.000 dolara, Danska 17.000 dolara. Kako sa njima da se merimo i da budemo konkurentni?
 • Da bi se sve to promenilo Srbiji je potrebann novi koncept agroekonosmke politike koji će pomoći da se kapital godišnje obrne najmanje 50 puta. Sad je to u Srbiji samo dva – tri puta!
 • Seljak iz Srbije danas nije konkurentan u svetu. Vrednost proizvodnje po jednomm hektaru je oko 1.000 doalra. U Holandiji je to 24.000, a u Danskoj oko 17.000 dolara. Subvenciej po hetkaru u EU su od 480 do 900 evra po hektaru, au Sribji tek oko 45 evra! Vrednsto ukupen agrarne proizvodnje koaj se obavlja na 3,47 milioan hetkaljra godinama se kreće između četiri i pet milijardi dolara. Izvoz je u 2019. godini bio rekordan od 3,62 milijarde dolara, a u 2020. godini jes iznosio 4,1 milijardu dolara. Dobro je što je Srbija sa tih površina obezbedila samodovoljnost u proizvodnji hrane u kriznim vremenima. Ali, cilj je da se ona poveća, izvoz da bude više od pet milijardi dolara, pa čak za nekoliko godina da se u svet izvozi u vrednosti najmanje od 10 milijardi dolara godišnje. Ali, da to bude hrana, a ne samo sirovine. Robna razmena Srbije sa svetom, kada je agrar u pitanju za deset meseci 2022. godine iznosi 5,7 milijardi dolara. Od toga je izvoz doneo 3,7, dok je za uvoz agrarnih proizvoda potrošeno 2,2 miliajrde dolara.
 • Priprema se predlog da se mladim poljoprivrednicima, dok 40 godina starosti, besplatno dodeli do 50 hetkara zemlje. Cilj je da je koriste, da proizvode hranu i da je prodaju, da budu robni proizvođači. Posed ne mogu otuđivati, sve dok ga oobrađuju! Tako bi se poklonilo oko 200.000 hektara neobrađene državne zemlje;
 • Javio se predlog da bi i Srpska pravoslavna crkva kojoj je vraćeno blizu 80.000 neopravdavno oduzete zemlje, posle Drugog svetskog rata, trebala da se uključi u tu akciju. Sad nema ko to da  obrađuje, daje se u arendu. I SPC bi mogla da se pojavi kao dobrotvor sa poklonom  kao i državna zemlja, sa posedom  od 20.000 hektara!
 • Zaadruga bi bila ta koja bi mladima omogućavala bolje i lakše uslove za proizvodnju, ali i pomagala da sve tržne viškove prodaju i tako dođu do novca! Tako bi oni posali i robni proizvodjači!
 • Ukoliko tako ne bude ,,biće džabe smo krečili i cela akcija neće imati svrhe”… To nije posao za jednu vladu u jednu generaciju, jer je urušavanje počelo posle Drugog svetskog rata. Dakle, potreban je jedan vek rada da bi se vratio boljitak u ovoj oblasti!

Najkritičnije stanje danas je u stočarstvu Srbije, koje u BDP agrara učestvuje samo sa 29 odsto. Sve ispod 60 odsto je karakteristika nerazvijenih zemalja! Agrar u BDP zemlje Srbije učestvuje sa 10 osto. Traži se da bude i toliki Agrarni budžet. On je po zakonu pet odsto, ali se to od njegovog donošenja ispunilo samo prve godine. U razvijenom svetu kome pripada i Slovenija to je samo jedan odsto!

Stoka u stajama i oborima

U stajama Srbije zvanično ima više od 800.000 goveda. Stočari kažu da nema više od 400.000 grla, od čega je samo 200.000 krava mlekulja koje daju i oko 1,5 milijardi litara mleka godišnje. Ali ta proizvodnja sušne 2021. godine bila je manja za 100 miliona litara. U oborima je zvanično i oko 2,7 miliona svinja, zatim u torovima 1,7 miliona ovaca, oko 193.000 konja, 26 miliona pilića, 14.000 konja, 1.000 magaraca, milion košnica za pčele… Eks ministar poljoprivrede Jugoslavije dr Ratko Lazarević kaže da bi Srbija u uslovima koje ima morala da poseduje najmanje 1,6 miliona grla goveda, oko 6,5 miliona svinja, 3,5 miliona ovaca, 95 miliona pilića, osam miliona koka nosilja, više desetina hiljada konja i nekoliko hiljada magaraca…

Postoji više razloga za sve to:

 • Različit nivo privrednog razvoja u trenutku prihvatanja istih ciljeva. Dok su ciljevi EU i savremena načela CAP, rezultat privredne evolucije (dugogodišnja ulaganja u poljoprivrednu tehnologiju i znanje, ali i u sistem intervencija, tržišne – spoljnotrgovinske zaštite i domaće podrške sektoru, razvijena tržišna infrastruktura, proizvodni i tržišni standardi…), u Srbiji su rezultat željenih političkih ciljeva (međunarodne integracije i usklađivanje sa standardima), a ne odgovor na stvarno stanje u poljoprivredi;
 • Različite karakteristike poljoprivrednika u Srbiji i EU kao posledica istorijskih okolnosti. Poljoprivrednici ne predstavljaju jednaku društvenu grupu u razvijenim zapadnoevropskim zemljama i u Srbiji. U zapadnoevropskim zemljama poljoprivredno stanovništvo čini 2-3 odsto ukupnog stanovništva, a sektor više od 50 godina funcioniše na industrijskim i tržišnim principima, dok u Srbiji je i danas poljoprivrednicima nejasno šta se od njih i pod kojim uslovima očekuje. Poljoprivrednici u Srbiji u današnjim okolnostima su dezorijentisani dugogodišnjim socijalističkim pristupom kojim se forsirala društvena proizvodnja, koja nije nužno bazirana na ekonomskim načelima, a zanemarivao se seljak – proizvođač, i ako se proizvodnja obavljala na poljoprivrednim porodičnim gazdinstvima;
 • Nasuprot tome, danas se od porodičnih poljoprivrednih gazdinstava očekuje da budu osnova organizovanja poljoprivrede. Promene strategije koje su zasnovane na političkim efektima nedovoljno jasno i čvrsto postavljene finansijske obaveze i prava poljoprivrednika nisu osigurali restrukturiranje sektora na zdravim tržišnim osnovama. Poljoprivrednici ne raspolažu preduzetničkim veštinama, ekonomskim znanjima i voljom da sarađuju, udružuju se i pokreću inicijative;
 • Različite potrebe nastoje se ostvariti jednakim ili sličnim merama i instrumentima. Na tržištu EU koje je zasićeno poljoprivrednim proizvodima reforme politike su logično rezultirale razdvajanjem subvencija od proizvodnje, ali to ne daje rezultate ukoliko se želi povećati proizvodnja i konkurentnost, što su još uvek ciljevi koji se očekuju od domaće poljoprivrede. Usvajanje načela liberalne trgovine takođe je logično u zemljama čija su tržišta zasićena, a proizvođači posluju na ekonomski opravdanim načelima; u Srbiji se istovremeno očekuje porast proizvodnje i samodovoljnosti i zaštita domaćih proizvođača, što je u suprotnosti s načelima liberalne trgovine;
 • Često se u raspravama o konkurentnosti ekonomisti koncentrišu na jedan faktor konkurentnosti i to onaj o cenovnim faktorima, a posebno uticaju kursa na uvoz i izvoz, smatrajući ga najvažnijim. Jedna od teorija koja generalno u Srbiji služi kao opravdanje za slabu konkurentnost i efikasnost privrede je, kako izvoznici ispaštaju zbog kursa dinara (“jak” dinar“). Osnovni argument ove teorije je da bi slabiji dinar činio izvoznu robu jeftinijom stranom kupcu, a uvoznu robu skuplju domaćem kupcu. Smanjenjem uvoza i povećanjem izvoza, depresijacija bi trebalo da poboljša spoljnotrgovinski bilans, poveća proizvodnju i zaposlenost;
 • Problemi konkurentnosti su daleko složeniji i kompleksniji. Kod svakog proizvoda, koji se plasira, moraju se razmotriti i necenovni faktori konkurentnosti koji su često važniji i uticajniji od cenovnih. Broj necenovnih faktora je veliki i nikada se sa sigurnošću ne može reći da su svi uvaženi;
 • Neki od njih su: nivo tehnologije i produktivnost rada, kvalitet, rokovi isporuke, trajnost proizvoda, ambalaža, dizajn, kreditiranje kupaca, sertifikacija, označavanje proizvoda, robne marke… Za to su presudne tehnologije proizvodnje, multidisciplinarna znanja koja su na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima, zakonski propisi, sistemi tehničkih propisa, čija implementacija omogućava da proizvod ispuni tehničke i bezbedonosne zahteve tržišta na koje se plasira;

Da bi se obezbedila konkurentnost poljoprivrednih proizvoda u Srbiji, potrebno je razviti svest kod proizvođača. Potrebno poštovati međunarodne propise (pravila igre), dramatično unaprediti programe obrazovanja stručnjaka i obučavanja poljoprivrednika, upoznati i poštovati pravila nadzora tržišta. Međutim, i pored toga što među poljoprivrednicima u Srbiji postoji svest o konkurenciji, jer se svakodnevno dokazuju među drugim poljoprivrednicima, mora se graditi svest o tome da ulaskom u EU i STO i liberalizacijom tržišta tek počinje prava borba s konkurencijom!

Iskustvo EU pokazuje da se s velikom verovatnoćom može predvideti da će se:

 • Učešće poljoprivrede u BDP (sad je između osam i 11 odsto) i zapošljavanju u Srbiji dalje će se smanjivati. Kako uposliti 100.000 ljudi u poljoprivredi koji su u pljačkaškoj privatiazciji ove grane ostali bez posla? Ovaj uticaj će biti različit u različitim regionima Srbije. Konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, kao i struktura poljoprivredne proizvodnje se veoma razlikuje u različitim delovima Srbije. Zapošljavanje u sektoru poljoprivrede će se smanjivati (treba da imamo oko 350.000 gazdinstava), jer mali posedi neće biti u stanju da konkurišu velikim u Srbiji, a naročito u okviru EU. Ovo će rezultirati daljim migracijama u okviru Srbije ali i u susedne zemlje EU;
 • Doći će do intenzifikacije poljoprivrede u konkurentnim regionima (Vojvodina), a do dalje ekstenzifikacije u drugima regionima Srbije. To će dovesti do veće diversifikacije privređivanja u ruralnim područjima. Veliki deo ruralnih područja će postati zavistan od politika koje nisu vezane za poljoprivredu;
 • Struktura poljoprivredne proizvodnje će se izmeniti. Cena zemljišta neće porasti prema očekivanjima koja su trenutno u Srbiji. Može se očekivati da će cena zemljišta padati pod uticajem liberalizacije (koja će i dalje postojati samo u smanjenom obliku) i koja će eliminisati nekonkurentne proizvođače i povećati efikasnost intenzivne proizvodnje čime bi se sa manjih površina dobijao isti reultat. Međutim, kako je veliki uticaj CAP, ali i trenutne politike plaćanja po hektaru u Srbiji, može se pretpostaviti da će cene zemljišta blago rasti. Ukoliko bi Srbija ušla u EU, tada bi opet pod uticajem ostalih mera CAP cena zemljišta blago porasla;

Politička renta: Agraru uzeto četiri milijarde evra!

Koncept neoliberalizma ostavio je loše i duboke tragove na poljoprivredu Srbije. Korporativni cilj je stvaranje i prisvajanje profita. Cilj kooperativa ili zadruga je služiti svojim članovima i zajednici! To znači da postoji politička renta u Srbij. Istraživanje pokazuje da je u vremenu od 2008. do 2018. godine iz subvencija koje su namenjene poljoprivredi, a  koje su iznosile devet milijardi evra, isceđeno čak četiri milijarde evra! Dakle, od dodeljenih subvencija 70 odsto pripada poljoprivredi, a 30 odsto ostalim učesnicima. Tu je i deo političke rente koja se uzima! I taj se novac se uzima od onih koji obrađuju njive, koji proizvode hranu za opstanak i ostanak zemlje. Niti se to priznalo da im se novac uzima, niti im se nekada kaže gde taj ukradeni novac se troši! Nikada im se za to niko nije izvinuo, a svake godine im zavlače ruku u džep! Poljoprivredu u tom vremenu karakteriše nizak nivo investicija od samo 2,5 odsto od ukupnih bruto investicija. Kada je reč o stranim direktnim investicijama, tu nema velikog interesovanja jer je od ukupnih SDI u agrar godišnje ulagano od 0,6 do najviše 1,7 odsto.

                                                                                           (Autor je analitičar i publicista)