AIK BANKA postala vlasnik EUROBANK DIREKTNA

BANKARSTVO SRBIJE: AIK BANKA postala vlasnik EUROBANK DIREKTNA

U skladu s prethodno datom saglasnošću Narodne banke Srbije, Agroindustrijsko komercijalna banka „AIK BANKA“ a.d. Beograd je postala jedini vlasnik Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd. Nakon transakcije, Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd postaje član domaće bankarske grupe, a zajedničko učešće obeju banaka na bankarskom tržištu u Srbiji iznosiće više od 13 odsto. Promena vlasništva će biti registrovana kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Navedena promena vlasnika ne dovodi do promene statusa klijenata Eurobank Direktna, koja za sada nastavlјa da posluje pod istim poslovnim imenom. Ugovori koji su zaklјučeni između ove banke i njenih klijenata ostaju na snazi, te klijenti zadržavaju sva ugovorena prava i obaveze .

Davanjem prethodne saglasnosti na ovu transakciju, Narodna banka Srbije nastavlјa da podržava sve one aktivnosti koje su usmerene ka održavanju i jačanju stabilnosti celokupnog bankarskog sektora Republike Srbije.

Na kraju, ističemo i da je predmetna transakcija još jedna potvrda da je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu uspostavila adekvatan okvir za poslovanje banaka i širenje poslovanja postojećih investitora na domaćem bankarskom tržištu kao i za priliv novih investicija. (B.G.)