Odločitve vlade s seje vladnega odbora

5. 9. 2023

Dr, Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije Foto: Rade Bakračević

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala z amandmajem k predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih, novelirala vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2023-2026 ter sprejela nekatere spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026.

Vlada soglaša z amandmajem k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih

Vlada soglaša z amandmajem k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih
Vlada je danes na seji odbora za gospodarstvo dala soglasje k amandmaju k predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih. Ta se nanaša na prejemnike Bloudkovih nagrad.S predlaganim amandmajem se jasneje določa prejemnike Bloudkove nagrade pod pogoji, ki jih določa zakon. V individualnih športnih panogah je to posamezni športnik, v kolektivnih športnih panogah pa je prejemnica Bloudkove nagrade športna ekipa, ki jo sestavljajo športniki. Amandma je pripravljen z upoštevanjem mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Odgovor vlade na vprašanje interesne skupine delodajalcev glede priprave ukrepov za krepitev slovenske konkurenčnosti

Vlada je potrdila tudi odgovor na vprašanje interesne skupine delodajalcev glede priprave ukrepov za krepitev slovenske konkurenčnosti in preprečitve dodatne zaostritve v gospodarstvu in ga bo poslala Državnemu svetu. Vprašanje »Ali in kdaj Vlada Republike Slovenije pripravlja ukrepe za krepitev slovenske konkurenčnosti in preprečitev dodatne zaostritve razmer v gospodarstvu, kot so na primer pomoč za energetsko intenzivno industrijo in ukrepi na trgu dela (subvencioniran skrajšan delovni čas, čakanje na delo)?« je na julijski seji obravnaval Državni svet Republike Slovenije in ga podprl.

Vlada je vprašanje preučila in ugotovila, da se vsebinsko vprašanja nanašajo na enako problematiko, ki sta jo 4. julija 2023 v Državnem zboru na skupni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo in Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Takrat je bil sprejet sklep, da Odbor za gospodarstvo in Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport predlagata, da v roku treh mesecev pripravi analizo stanja slovenskega gospodarstva in pripravi akcijski načrt za izboljšanje njegovih primerjalnih prednosti.

Na podlagi sprejetega sklepa je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že začelo izvajati aktivnosti. Na podlagi teh pa bo pripravilo akcijski načrt, ki bo usklajen tudi z aktivnostmi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ga bo v seznanitev posredovalo Državnemu svetu.  

V vmesnem obdobju so Slovenijo prizadele silovite poplave, ki so močno zaznamovale tudi gospodarstvo. Cilj Vlade Republike Slovenije je, glede na spremenjene razmere, najprej zagotoviti stabilizacijo razmer, nujne sanacijske ukrepe in pomoč gospodarstvu za odpravo posledic. Ali bodo potrebne kakršne koli prilagoditve omenjenih načrtov, pa bo pokazal čas. 

Vlada Republike Slovenije aktivno, tako rekoč vsakodnevno, spremlja razmere na terenu in po potrebi prilagaja tako ukrepe kot tudi svoj odziv na nastalo situacijo.

Novelacija vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2023-2026

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 18. členu določa, da če Vlada Republike Slovenije določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi tudi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode. Na podlagi omenjenega člena ZNPOVCE sta bili sprejeti Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije, ki določata način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode. 

Na projektih, ki so navedeni spodaj, se zaradi novih vlog dobaviteljev za meseca marec in april poveča izhodiščna vrednost projektov. Sredstva v višini 43.684.310,63 evra se iz evidenčnih projektov št 2430-23-4000 za električno energijo prenesejo na projekte za posamezne dobavitelje električne energije od številke 2430-23-4002 do 2430-23-4014 ter sredstva v višini 6.829.090,16 evra iz evidenčnega projekta št 2430-23-4001 za zemeljski plin na projekte za posamezne dobavitelje zemeljskega plina od številke 2430-23-4016 do 2430-23-4029. 

Vrednost za izplačilo nadomestila dobaviteljem v letu 2023 za električno energijo je ocenjena na 162,6 mio EUR, za izplačilo nadomestila za zemeljski plin pa je ocena v višini 60,1 mio EUR.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026, se spremenijo projekti:  

– 2430-23-4002 Nadomestilo EE SIJ ACRONI – draginja,

– 2430-23-4003 Nadomestilo EE ZDS Jesenice – draginja,

– 2430-23-4005 Nadomestilo EE Suncontract – draginja,

– 2430-23-4006 Nadomestilo EE HEP Energija – draginja,

– 2430-23-4007 Nadomestilo EE HSE – draginja

– 2430-23-4008 Nadomestilo EE Petrol – draginja,

– 2430-23-4009 Nadomestilo EE E3 – draginja

– 2430-23-4010 Nadomestilo EE Energija plus – draginja,

– 2430-23-4011 Nadomestilo EE ECE – draginja,

– 2430-23-4012 Nadomestilo EE ENERGETIKA LJUBLJANA – draginja,   

– 2430-23-4013 Nadomestilo EE GEN-I – draginja,

– 2430-23-4014 Nadomestilo EE Elektro energija, – draginja, 

– 2430-23-4016 Nadomestila ZP ECE – draginja,

– 2430-23-4017 Nadomestila ZP Energija plus – draginja,

– 2430-23-4019 Nadomestila ZP Komunala Sevnica – draginja

– 2430-23-4020 Nadomestila ZP Petrol – draginja,

– 2430-23-4021 Nadomestila ZP Energetika Ljubljana- draginja,

– 2430-23-4022 Nadomestila ZP Geoplin – draginja

– 2430-23-4025 Nadomestila ZP ADRIAPLIN – draginja, 

– 2430-23-4026 Nadomestila ZP Energetika Celje – draginja

– 2430-23-4027 Nadomestila ZP ENOS – draginja,-

2430-23-4028 Nadomestila ZP ISTRABENZ PLIN – draginja

– 2430-23-4029 Nadomestilo ZP PLINARNA MARIBOR draginja.

Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta Prenova prostorov Doma Češnja za izvajanje socialnovarstvenega programa za otroke in mladostnike – CUDV Draga 

Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026 spremenila izhodiščno vrednost projekta Prenova prostorov Doma Češnja za izvajanje socialnovarstvenega programa za otroke in mladostnike – CUDV Draga.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je javni socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. Svoje storitve izvaja v centralni enoti in 18 dislociranih enotah, v programe pa je trenutno vključenih 482 oseb.

Ocenjena vrednost investicije znaša 883.355,61 EUR z DDV, izvaja pa se v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni ustrezni prostori, s čimer bo uporabnikom zagotovljena pravica do šolanja, razvoja svojih potencialov, gibanja, družbenega udejstvovanja, ustreznega zdravljenja ter ustrezne podpore in pomoči, zmanjšala se bo neenakost v obravnavi oseb z motnjami čustvovanja in vedenja, omogočeno bo obvladovanje tveganega vedenja pri posamezniku ter poskrbljeno za krepitev duševnega zdravja za najranljivejšo skupino otrok in mladostnikov z nezaželenimi oblikami vedenja.

Sprememba vrednosti projekta nakupa brezpilotnih letalnikov BELIN-V

Odbor za državno ureditev in javne zadeve je na predlog Ministrstva za obrambo sprejel sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023 – 2026 spremeni vrednost projekta nad 20 odstotkov izhodiščne vrednosti, in sicer za projekt nakupa brezpilotnih letalnikov BELIN-V.

Gre za spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 1.341.036,20 evrov z DDV na novo izhodiščno vrednost 4.913.626,52 evrov z DDV. Slovenska vojska se je v letih od 2015 do 2018 ter v nadaljevanju 2022 in 2023 opremila z brezpilotnimi letalnimi sistemi (v nadaljevanju: BLS) Belin, ki so namenjeni izvajanju izvidniških nalog ter s tem izvajanju obveščevalne podpore vojaškim enotam iz zraka. Izvedena so bila potrebna usposabljanja in uvedba sistemov v operativno uporabo v Slovenski vojski. BLS Belin so pokazali svoje odlične sposobnosti tako na vojaških vajah kot tudi na izvajanju mirovnih operacij in misij (MOM), kjer jih je Slovenska vojska uporabljala.

Belin-V predstavlja najnovejšo generacijo BLS z vertikalnim vzletom in pristankom. Novelacija projekta zajema nakup štirih samostojnih brezpilotnih letalnikov Belin-V, ki so opremljeni za hkratno samostojno letenje, ter nakup štirih brezpilotnih letalnih sistemov BLS Belin-V (v vsakem sistemu so trije brezpilotni letalniki, za katere se bo zagotovila posodobljena navigacijska in komunikacijska oprema). 

Z izvedbo projekta se bo zagotavljala operativnost taktičnih enot BLS ter izboljšala učinkovitost izvajanja operativnih nalog, vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka.

Prenova sanitarnih prostorov v študentskem domu ŠD3 na Viču

Na seji odbora je bil sprejet tudi sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrsti nov projekt »Prenova sanitarnih prostorov v študentskem domu ŠD3«.Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je februarja letos razpisalo javni poziv za sofinanciranje vzdrževalnih del na področju študentskih domov v letih 2023 in 2024. Pri obravnavi vlog in razdelitvi sredstev je upoštevalo stopnjo nujnosti izvedbe investicijsko vzdrževalnih del glede na obstoječe stanje. Študentskemu domu Ljubljana so bila tako dodeljena med drugim tudi sredstva za celovito prenovo kopalnic in sanitarij v študentskem domu ŠD 3 na Viču. Navedeni sanitarni prostori so dotrajani, saj je objekt star dobrih 40 let. Namen projekta je obnova instalacij in posodobitev finalnih oblog in elementov v sanitarnih prostorih, jih posodobiti in s tem izboljšati bivalni standard študentk in študentov.